ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : สารต้านแบคทีเรียจากผักเสี้ยนผี Cleome viscosa L. และผลแตงแพะ Gymnema griffithii C.
Library Call : วพ.2553 / 5841
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ศึกษาสารยับยั้งจุลินทรีย์จากพืชสมุนไพรไทยผักเสี้ยนผี Cleome viscosa Linn. และผลแตงแพะ Gymnema griffithii Craib. ใบและลำต้น ฝัก รากและเมล็ดของผักเสี้ยนผีนำมาจากจังหวัดนครสวรรค์และราชบุรี ส่วนผลของแตงแพะเก็บจากจังหวัดเพชรบุรี สารสกัดเฮกเซนจากฝัก สารสกัดเฮกเซนจากเมล็ดและสารสกัดเอทิลอะซิเตทจากเมล็ด จากจังหวัดนครสวรรค์ สามารถยับยั้ง Staphylococcus aureus ได้ที่ความเข้มข้น 50 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร โดยมีบริเวณการยับยั้ง 13, 11 และ 9 มิลลิเมตร ตามลำดับ นอกจากนี้ สารสกัดเฮกเซนจากฝักที่เก็บจากนครสวรรค์และราชบุรียังสามารถยับยั้ง Propionibacterium acnes ได้ที่ความเข้มข้น 50 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร โดยมีการบริเวณยับยั้งที่ปรากฏคือ 15 และ 13.5 ตามลำดับ หลังจากการสกัดสารสกัดเมทานอลผลแตงแพะด้วยไดคลอโรมีเทน ได้นำสารสกัดไดคลอโรมีเทนและส่วนที่เหลือมาทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ จากผลการทดลองพบว่า ส่วนที่เหลือสามารถยับยั้ง P. acnes และ Escherichia coli ได้ที่ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร แต่สารสกัดไดคลอโรมีเทนสามารถยับยั้ง P. acnes ได้ที่ความเข้มข้น 50 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ในขณะที่ยับยั้ง E. coli ที่ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร จากการสกัดและแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของผลแตงแพะ สามารถแยก lupeol จากสารสกัดไดคลอโรมีเทน เมื่อนำ lupeol ที่แยกได้มาทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียด้วยวิธี microdilution พบว่า lupeol มีฤทธิ์ต้านทานแบคทีเรีย E. coli และ P. acnes โดยมีค่า minimum inhibition concentration (MIC) เท่ากับ 25 และ 50 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลำดับ