ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : สารปฏิชีวนะต้านแบคทีเรียจากเชื้อ Micromonospora species ที่แยกได้จากดิน 
Library Call : จ1112
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ได้แยกเชื้อ 33 สายพันธุ์ที่โคโลนีสีคล้ำชื้นจากดินทะเลและดินบกจำนวน 22 ตัวอย่าง ซึ่งเก็บจากจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย ผลการคัดเลือกเชื้อขั้นต้น พบว่า เชื้อส่วนใหญ่สามารถสร้างสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก Staphylococcus aureus ATCC 25923, Bacillus subtilis ATCC 6633 และแบคทีเรียแกรมลบ Escherichia coli ATCC 25922 จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา การเจริญ สรีรวิทยา และชีวเคมีของเชื้อ พิสูจน์เอกลักษณ์ได้ว่าทุกสายพันธุ์เป็นเชื้อ Micromonospora species นำเชื้อสายพันธุ์ JSM 5-1, JSM 1-3 และ A-25 ที่ให้ผลดีต่อการยับยั้งเชื้อทดสอบ ไปศึกษาการสร้างสารปฏิชีวนะในอาหารเหลวต่างชนิดและ pH รวมทั้งอุณหภูมิในการเลี้ยงแตกต่างกันพบว่า การเลี้ยงในอาหาร Glucose Soybean ที่ pH 7.0 ณ อุณหภูมิ 28 ํC จะให้ผลในการสร้างสารปฏิชีวนะได้ดี สิ่งสกัดชั้นเอธิลอะซิเตทจากของเหลวที่หมักด้วยเชื้อมีฤทธิ์ยังยั้งเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิด เมื่อนำสิ่งสกัดนี้ไปทำให้บริสุทธิ์โดยใช้วิธีการโครมาโตกราฟฟีสามารถแยกสารในกลุ่ม isoflavone ได้เป็น genistein การพิสูจน์เอกลักษณ์และหาสูตรโครงสร้างทางเคมีของสารทั้งหมดนี้ทำโดย วิเคราะห์ข้อมูลจากสเปคตรัมของ MS และ NMR ร่วมกับการเปรียบเทียบข้อมูลของสารที่ทราบสูตรโครงสร้างทางเคมีแล้ว