ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : สารสกัดกระเทียมและกระถินในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากหอยนางรมปากจีบที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ 
Library Call : PJ.2554 / 5664
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : เชื้อ Vibrio cholerae และ V. parahaemolyticus เป็นแบคทีเรียที่พบได้ในหอยนางรมทั่วไปเป็นแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร โดยปกติสมุนไพรไทยสามารถนำมาใช้รักษาโรคได้ จึงเลือกกระเทียมและกระถินที่ทานควบคู่กับหอยนางรมมาสกัดเพื่อทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ V. cholerae และ V. parahaemolyticus จากหอยนางรม โดยสกัดด้วยนํ้าและเอทานอล 95% ทำการทดสอบ ฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรียด้วย Disc diffusion method พบว่าสารสกัดกระเทียมด้วย เอทานอล 95% ยับยั้งแบคทีเรีย V. cholerae และ V. parahaemolyticus สูงที่สุดคือ 1.36 ? 0.04 cm และ 1.31 ? 0.02 cm ตามลำดับ ส่วนค่าความเข้มข้นตํ่าสุดที่ยับยั้งการเจริญของเชื้อ (MIC) และ ค่าความเข้มข้นตํ่าสุดที่ทำลายเชื้อแบคทีเรียได้ (MBC) ด้วยวิธี Broth dilution method พบว่าสารสกัดกระเทียมทั้งสองตัวทำละลายมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อ เชื้อทั้งสองที่ความเข้มข้น 1:16 (62.5 mg/ml) และระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการยั้งยับ แบคทีเรีย คือ 8 ชั่วโมง ส่วนสารสกัดกระถินไม่มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียทั้งสองชนิดนี้