ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : สารออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อเกิดโรคผิวหนังในสัตว์เศรษฐกิจจากสบู่ดำ Jatropha curcas Linn
Library Call : วพ.2550 / 4744
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคผิวหนังเบื้องต้นจากส่วนสกัดต่างๆ ของสบู่ดำด้วยวิธี agar well diffusion พบว่า ส่วนสกัดไดคลอโรมีเทนจากใบ แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ดีทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ ได้แก่ Staphylococcus auricularis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa และ Aeromonas hydrophila เมื่อใช้การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเป็นตัวชี้นำสามารถแยกของผสมสเตียรอยด์ ของผสมแอลกอฮอล์โซ่ยาว และ 7,2'-dihydroxy-3'-methylflavone สารตัวหลังแสดงฤทธิ์ต้าน P. aeruginosa ที่ดี นอกจากนี้ส่วนสกัดเฮกเซนของน้ำมัน และส่วนสกัดไดคลอโรมีเทนของน้ำยางแสดงฤทธิ์ต้านแบคทีเรียที่ดี จากการ ศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของส่วนสกัดทั้งสองคาดว่าเกิดจากการออกฤทธิ์ร่วมกันของสารประกอบ หลักและสารประกอบรอง