ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาทางพฤกษเคมีของต้นหงอนไก่ดงและฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส Herpes simplex
Library Call : Sepr 15/40 ค3.13(1)
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การสกัดแยกสารจากใบต้นหงอนดง (Harpulliacupanoides) โดยมีการติดตามฤทธิ์ต้านไวรัส Herpes simplex Type I และ II ควบคู่ไปด้วย ในสารสกัดหยาบส่วน Hexane ได้พบสารในกลุ่ม Flavonoids 2 ชนิด คือ 3-hydroxy-4’ 5, 7-trimethoxyflavone (I), Flavokavain A (II) และสารในกลุ่ม steroid 1 ชนิดคือ Stigmasterolโดยสาร I พบเป็นครั้งแรกในธรรมชาติ การพิสูจน์โครงสร้างทางเคมีของสารเหล่านี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพและสเปกโทรสโกปีอย่างละเอียด