ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสกัดแยกสารบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสโรคเริมจากใบขานาง (Homalium tomentosum) 
Library Call : Sepr 14/41 ค3.11
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ไม่พบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์