ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ผลของสารสกัดบางส่วนจากน้ำผึ้ง Trigona laeviceps ต่อการยับยั้งไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และการเกิด Agglutination ของเม็ดเลือดแดง
Library Call : PJ.2553 / 5304
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ไวรัสไข้หวัดใหญ่เป็นต้นเหตุในการก่อโรคและการเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในมนุษย์ เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จะอาศัยแอกทิวิตีของ Neuraminidase ซึ่งอยู่ที่ผิวของไวรัสในการเพิ่มจำนวนในเซลล์ที่ติดเชื้อ โดยทำหน้าที่ทำลายพันธะระหว่างโปรตีนที่ผิวของไวรัสและเซลล์ที่ติดเชื้อ ส่งผลให้ไวรัสสามารถแพร่ออกจากเซลล์ที่ติดเชื้อไปยังเซลล์อื่นๆ ได้ งานวิจัยชื้นนี้จึงสนใจศึกษาสารสกัดจากน้ำผึ้งชันโรง (Trigona laeviceps) ว่ามีฤทธิ์ในการยับยั้งการเกิด Agglutinationของเซลล์เม็ดเลือดแดงของคนเมื่อติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 ได้หรือไม่ ทำการเก็บน้ำผึ้ง T. laeviceps จากฟาร์มผึ้งชันโรงในจังหวัดจันทบุรี มาสกัดอย่างหยาบด้วย 96% เอทานอลและน้ำ จากนั้นนำมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเกิด Agglutination ของเม็ดเลือดแดงของคนเมื่อติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 ด้วยวิธี Hemagglutination inhibition assay ทำการทดลองโดยอาศัยเม็ดเลือดแดงที่มีความเข้มข้น 0.75% ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่มีปริมาณ 8 HAU (Hemagglutition unit) และทำปฏิกริยากับสารสกัดอย่างหยาบของน้ำผึ้งจากทั้งเอทานอลและน้ำที่มีความเข้มขันแตกต่างกัน โดยใช้วิธี Serial dilution ผลพบว่าสารสกัดอย่างหยาบทั้งสองชนิดไม่มีผลต่อการยับยั้งการเกิด Agglutination ของเม็ดเลือดแดงของคนเมื่อติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 จากนั้นนำสารสกัดอย่างหยาบมาทำให้บริสุทธิ์มากขึ้น โดยแยกกลุ่มของสารเบื้องต้นตามสภาพขั้ว โดยทำการละลายใน 40% เมทานอล (ตัวทำละลายที่มีขั้วมาก) ไดคลอโรมีเทน (ตัวทำละลายที่มีขั้นปานกลาง) และเฮกเซน (ตัวทำละลายที่มีขั้วน้อยที่สุด) ซึ่งทำการแยก partition ด้วยกรวยแยก จากนั้นนำแต่ละส่วนของตัวทำละลายทั้ง 3 ชนิด ไปทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเกิด Agglutination ของเม็ดเลือดแดงของคนเมื่อติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 พบว่าสารสกัดจากน้ำผึ้งในแต่ละตัวทำละลายทั้ง 3 ชนิด ไม่มีผลต่อการยับยั้งการเกิด Agglutination ของเม็ดเลือดแดงของคนเมื่อติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 แต่จากรายงานการวิจัยก่อนหน้านี้พบว่าสารสกัดจาก Propolis จากผึ้งมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของไวรัส จึงทำการทดลองสกัดอย่างหยาบของ Propolis จาก T. laeviceps ด้วย 96% เอทานอลและน้ำ จากนั้นนำมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเกิด Agglutination ของเม็ดเลือดแดงของคนเมื่อติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 พบว่าสารสกัดอย่างหยาบทั้งสองชนิดไม่มีผลต่อการยับยั้งการเกิด Agglutination ของเม็ดเลือดแดงของคนเมื่อติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ดังนั้นสามารถสรุปการทดลองได้ว่าสารสกัดจากผลิตภัณฑ์จาก T. laeviceps ไม่มีความสามารถในการยับยั้งการเกิด Agglutination ของเซลล์เม็ดเลือดแดงของคนเมื่อติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 คำสำคัญ: Trigona laeviceps, น้ำผึ้ง, Hemagglutination inhibition assay, Propolis, ไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H1N1