ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ฤทธิ์ต้านไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์ของกรดไลโปอิก
Library Call : วพ50/1331
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์ทัยป์ 1 สายพันธุ์ KOS และทัยป์ 2 สายพันธุ์ Baylor 186 ของ lipoic acid และ lipoamideมีฤทธิ์ต้าน HSV-1 และ HSV-2 โดยค่าความเข้มข้นของสารที่ยับยั้งการเจริญของไวรัส 50% (IC50) ของ lipoic acidในการยับยั้ง HSV-1 เท่ากับ 96.34, 115.49 และ 126.85 ?g/ml ตามลำดับ และมีค่า SI เท่ากับ 3.04, 2.54 และ 2.31 ค่า IC50ของ lipoic acid ในการยับยั้ง HSV-2เท่ากับ 111.75, 130.13และ 135.06 ?g/ml ตามลำดับ และมีค่า SI เท่ากับ 2.62, 2.25 และ 2.17 ค่า IC50ของ lipoamideเท่ากับ 41.28, 60.47และ 105.17 ?g/ml สำหรับ HSV-1และ50.15, 83.49และ 108.42 ?g/ml สำหรับ HSV-2 ตามลำดับ โดยมีค่า SI ในการยับยั้ง HSV-1 เท่ากับ 6.57,4.48 และ 2.58 ซึ่งสอดคล้องกับค่า SI ในการยับยั้ง HSV-2 ที่มีค่าเท่ากับ 5.41,3.25 และ 2.50 การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ของ lipoic acid และ lipoamideโดยวิธี trypan blue exclusion และ MTT reduction assay พบว่าความเข้มข้นของสารที่เป็นพิษต่อเซลล์เพาะเลี้ยง 50% (CC50) มีค่าเท่ากับ 242.69 และ 292.19 ?g/ml สำหรับ lipoic acid และ 239.03 และ 271.10 ?g/mlสำหรับ lipoamide ตามลำดับ นอกจากนี้ในการประเมินกลไกการออกฤทธิ์เบื้องต้นของ lipoic acid ในการยับยั้ง HSV โดยใช้วิธี virucidal, post-binding, penetration, prophylactic activity และ virus growth inhibition assay พบว่า lipoic acid ไม่มีฤทธิ์ยับยั้งการจับของ HSV บนผิวของเซลล์เพาะเลี้ยง ไม่มีฤทธิ์ป้องกันการเข้าสู่เซลล์ของไวรัสและไม่มีฤทธิ์ทำลายอนุภาคของไวรัสโดนตรง อย่างไรก็ตาม lipoic acid มีผลลดปริมาณ HSV-1 และ HSV-2 ใน Vero cells ได้มากกว่า 70% โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน pre-treatment นอกจากนี้ lipoic acid ยังแสดงฤทธิ์ต้าน HSV ในเซลล์เพาะเลี้ยงชนิดอื่น เช่น human cervix epithelium HeLa cells และ normal human dermal fibroblast NHDF CC-2511 เมื่อทำการทดสอบโดยวิธี MTT reduction assay พบว่าค่าของ IC50ของ lipoic acid มีความแตกต่างกันไปในเซลล์เพาะเลี้ยงแต่ละชนิด โดนค่า IC50 ในการยับยั้ง HSV-1 เท่ากับ 126.85, 109.61และ 58.20 ?g/mlและในการยับยั้ง HSV-2 เท่ากับ 135.06, 125.90และ92.26 ?g/mlใน Vero, HeLaและ NHDF CC-2511 ตามลำดับ การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า lipoic acid และlipoamideมีฤทธิ์ต้านไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์และอาจนำไปพัฒนาเป็นยารักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ HSV ได้ในอนาคต