ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ฤทธิ์ต้านไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์ทัยป์ 2 ของสารสกัดสมุนไพรไทยบางชนิด
Library Call : วพ45/0802
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : วัตถุประสงค์ของการศึกษาน้ำคือการคัดกรองฤทธิ์ต้านไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์ทัยป์ 2 สายพันธุ์ Baylor 186 (HSV-2 strain Baylor 186) ของสารสกัดหยาบของสุมไพรไทย 17 ชนิด เปรียบเทียบกับฤทธิ์ของอะซัยคลอเวียร์ โดยวิธี plaque reduction assay ซึ่งทำการทดสอบ 3 แบบ ได้แก่ inactivation, pre-treatment และ post-treatment จากการศึกษาพบว่าสารสกัดหยาบส่วนใหญ่ (79 จาก 90 fractions) ของพืชทั้งหมดที่นำมาศึกษามีฤทธิ์ต้าน HSV-2 โดยมีค่า ED(subscript 50) (effective dose ที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัส 50%) น้อยกว่าค่า CD(subscript 50) (cytotoxic dose ที่เป็นพิษต่อเซลล์เฉพาะเลี้ยง 50 %) ซึ่งการทดสอบแบบ inactivation ให้ผลดีที่สุด ในการประเมินประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบที่มีฤทธิ์ต้าน HSV ของสารสกัดหยาบพิจารณาจากค่า selective index (Sl) มากกว่า 10 ในการทดลองนี้สารสกัดหยาบที่คาดว่ามีประสิทธิภาพได้จาก 28 fractions ของพืช 11 ชนิด ได้แก่ F1 (ethanol fraction), F2 (hexane fraction) ของเสลดพังพอน; F3 (aqueous-ethanol fraction), F4 (ethyl acetate fraction), F5 (aqueous-ethyl acetate fraction) ของเงาะ ; F1, F3, F4 ของลิ้นงูเห่า ; F1, F3, F5 ขององุ่น; F1, F5 ของรางจืด ; F3, F4, F5 ของลูกใต้ใบ ; F2, F3, F5 ของหญ้าหนวดแมว ; F1, F3, F4 ของเอื้องดิน ; F3, F4, F5 ของมะกา ; F4 ของพญายอ ; และ F1, F5 ของเพชรสังฆาต