ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ฤทธิ์ยับยั้งไวรัสเฮอร์ปิส์ซิมเพล็กซ์ทัยป์ 2 ของสารสกัดจากตีนเป็ดน้ำ สำปะหลุย เนียมหูเสือ ฟันกระต่าย และรำเพย
Library Call : อ446
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดที่ได้จากใบตีนเป็ดน้ำ ใบสำปะหลุย ใบเนียมหูเสือ ใบและยอดฟัน กระต่าย และใบรำเพย จำนวน 35 ชนิด ต่อเชื้อ herpes simplex virus type 2 (HSV-2) strin 186 และ HSV-2 ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรคเริมจำนวน 38 isolates โดยวิธี plaque reduction assay ใน Vero cell พบว่าสารสกัดในส่วนของ Methanol (F1), chloroform (F2), hexane (F4) และ aqueous-hexane (F5) ของพืชทั้ง 5 ชนิด มีฤทธิ์ในการทำลายไวรัสโดยตรง (Inactivation) โดยสารสกัดที่มีฤทธิ์ดีที่สุดของ ตีนเป็ดน้ำ สำปะหลุย เนียมหูเสือ ฟันกระต่าย และรำเพย คือ F5,F2,F2,F4 และ F2 ตามลำดับ ซึ่งมีค่า 50% Effective Dose (ED50) ต่อ HSV-2 strain 186 เท่ากับ 4.25, 9.25, 3.25, 16.25 และ 3.25 ug/ml, ตามลำดับ ส่วนค่า ED50 ต่ำสุด ต่อ HSV-2 isolates เท่ากับ 4.99+0.91(F5), 8.97+0.76(F2), 20.90+3.14(F4) และ 3.04+0.70(F2) ug/ml, ตามลำดับสารสกัดจำนวน 20 ชนิด จากพืช 5 ชนิด มีฤทธิ์ยับยั้งไวรัส (inactivation) การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งไวรัสของ acyclovir ซึ่งเป็นยามาตรฐาน ต่อ HSV-2 strain 186 และ HSV-2 isolates พบว่ามีค่า ED50 เท่ากับ 0.5 และ 0.59 ug/ml. จากการศึกษานี้ทำให้ได้ข้อมูล เป็นแนวทางในการหาสารบริสุทธิ์จาก ใบตีนเป็ดน้ำ ใบสำหะหลุย ใบเนียมหูเสือ ใบและยอดฟันกระต่าย และใบรำเพย ที่มีฤทธิ์ต่อเชื้อไวรัส HSV-2 และนำมาพัฒนาเป็นยาเพื่อรักษาโรคเริมต่อไป