ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ฤทธิ์ยับยั้งไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์ของสารสกัดจากเขยตาย สะอึก และคุย
Library Call : วพ47/1285
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์ทัยป์ 1(KOS) และทัยป์ 2 (Baylor 186) ของสารสกัดสมุนไพร 3 ชนิด คือ เขยตาย สะอึก และคุย โดยวิธี inactivation, prophylactic activity และ plaque reduction ใน Vero cell line สารสกัดจากสมุนไพรทัง 3 ชนิดมีฤทธิ์ดีที่สุดในวิธี inactivation โดยพบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสในสารสกัดเอธานอล (F1) คลอโรฟอร์ม (F2) เมธานอล (F3) เฮกเซน (F4) และ น้ำ (F5) สารสกัด F4 /เขยตาย F3 /สะอึก และ F4/คุย ให้ผลยับยั้งเชื้อ ไวรัสได้สูงสุด โดยมีค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์ชิมเพล็กซ์ไวรัสทัยป์1 (ทัยป์2) ได้ 50% (EC50) เท่ากับ 11.36?0.51(9.66?0.20), 9.14?0.49(10.11?0.21), 15.05?0.46(18.87?0.86) ไมโครกรัม/ มิลลิลิตร ตามลำดับ ค่า selective index ไนการมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์ซิม เพล็กช์ทัยป์ 1 (ทัยป์ 2) ของสารสกัด F4 /เขยตาย F3 /สะอึก และ F4 / คุย เท่ากับ 80.93( 95.17), 15.46 (13.97) และ 71.36 (56.91) ตามลำดับ สารสกัดที่ให้ผลดีที่สุดคือ F4 /เขยตาย F3 /สะอึก และ F4 / คุย นำไปศึกษากลไกเบื้องต้น ในการยับยังเชื้อไวรัสโดยวิธี post binding 1 penetration inhibition และ virus yield inhibition ใน post binding assay ค่ายับยั้งการเกิด plaque สูงสุดของ F4 /เขยตาย F3 /สะอึก และ F4 / คุย ที่ความเข้มข้น 1600 ไมโครกรัม/ มิลลิลิตร เท่ากับ 55, 70 และ 55% ตามลำดับ ใน penetration assay สารสกัดยับยั้งการเกิด plaque ได้สูงสุดที่ 15 นาทีของการ penetrate ของ ไวรัสเข้าสู่เซลล์โดยมีค่าเท่ากับ 60% ของF4 /เขยตาย F3 /สะอึก และ F4/คุย ใน virus yield inhibition พบว่า สารสกัดสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ให้ผลยับยั้งการเกิด plaque ได้สูงสุดที่การบ่มนาน 72 ชั่วโมง และให้ผลแปรตามความเข้มข้นของสารสกัดสมุนไพร จากการศึกษานี้แสดงถึงฤทธิ์ยับยั้งไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์ใวรัสทัยป์1 และทัยป์2 โดยการ ทดสอบในหลอดทดลอง และสามารถนำสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดนี้มาศึกษาและพัฒนาเป็นยายับยั้งเชื้อ ไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์ได้ต่อไป