ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างแอนติเจนชนิดผิวของไวรัสตับอักเสบบีโดยสารสกัดพืชสมุนไพร
Library Call : วพ46/927
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสตับอักเสบบีของพืชสมุนไพร สารสกัดของพืชสมุนไพร 13 ชนิดถูกนำมาทดสอบการยับยั้งการหลั่ง hepatitis B surface antigen (HBsAg) จากเซลล์เพาะเลี้ยง PLC/PRF/5 ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดเอธานอลของพืชสมุนไพร 12 ชนิดมีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่ง HBsAg จากเซลล์เพาะเลี้ยงและมีค่าดัชนีความจำเพาะ [selectivity index (SI) = 50% cytotoxic concentration (CC50)/50% inhibition concentration (IC50)] มากกว่า 1 สารสกัดของสมุนไพรที่มีค่า IC50 ต่ำสุดสามชนิดได้แก่ เถาวัลย์เปรียง ทองพันชั่ง และแก่นจันทน์ แล้วถูกคัดเลือกมาสกัดต่อด้วย เฮกเซน คลอโรฟอร์ม เอธิลอะซีเตต และบิวทานอล ตามลำดับ แล้วทดสอบฤทธิ์ด้วยวิธีเดียวกันพบว่า ค่า IC50 จากสารสกัดบิวทานอลของเถาวัลย์เปรียง สารสกัดเฮกเซนของทองพันชั่ง และสารสกัดเฮกเซนของแก่นจันทน์ มีค่าต่ำสุดในสารสกัดพืชแต่ละชนิด ต่อมานำสารสกัดบิวทานอลของเถาวัลย์เปรียง และสารสกัดเฮกเซนของทองพันชั่งผ่านวิธีทางโครมาโตกราฟฟีเพื่อศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการหลั่ง HBsAg เพิ่มเติม พบว่าสารสกัดจากทองพันชั่งมีค่า IC50 ต่ำที่สุดคือ 3.13 ?g/ml มีค่า CC50 เท่ากับ 14.11 ?g/ml และมีค่า SI เท่ากับ 4.51 สารสกัดจากเถาวัลย์เปรียงมีค่า IC50 ต่ำที่สุดคือ 48.36 ?g/ml มีค่า CC50 เท่ากับ 90.99 ?g/ml และมีค่า SI เท่ากับ 1.88 แล้วทำการศึกษาองค์ประกอบของสารสกัดนี้โดยวิธี Thin layer chromatography (TLC) พบว่าประกอบด้วยสารมากกว่า 1 ตัว ในแต่ละสารสกัด ดังนั้นทองพันชั่งและเถาวัลย์เปรียงมีความน่าสนใจนำไปศึกษาหาสารบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ยับยั้ง HBsAg