ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาและจำลองแบบหาสมรรถนะ ของสระแสงอาทิตย์ชนิดคงเสถียรภาพด้วยเกลือ
Library Call : วิทยานิพนธ์
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและจำลองแบบหาสมรรณนะของการคงเสถียรภาพด้วยเกลือในสระแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ทดลองประกอบด้วยสระแสงอาทิตย์ซึ่งทำด้วยคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.95 เมตร ลึก 1.20 เมตร ผนังสระด้านนอกและด้านล่างมีฉนวนใยแก้วหุ้มหนา 50 มิลลิเมตร ระบบความร้อนหลักได้จากแสงอาทิตย์เทียม สระแสงอาทิตย์นี้สร้างเพื่อทำการทดสอบที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาฯ แบ่งชั้นของน้ำเกลือออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นชั้นเก็บสะสมความร้อนวัดจากใต้สระสูงขึ้นมา 0.60 เมตร โดยสะสมเกลือ (NaCl) 20% ส่วนที่สองเป็นชั้นที่ไม่มีการพาความร้อนชั้นนี้วัดจากผิวบนของระดับน้ำเกลือในชั้นเก็บสะสมความร้อนขึ้นมา 0.40 เมตร ในระยะความสูง 0.40 เมตรนี้ แบ่งออกเป็น 4 ชั้น ๆ ละ 0.10 โดยผสมเกลือ (NaCl) 16%, 12%, 8%, และ 4% ตามลำดับ ส่วนที่สามชั้นบนสุดสูง 0.20 เมตร เป็นน้ำบริสุทธิ์ ผลจาการทดสอบและเปรียบเทียบการคำนวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์พบว่าอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในชั้นเก็บสะสมความร้อนจากการคำนวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สูงกว่าที่ได้จากการทดสอบ และเมื่ออุณหภูมิในชั้นเก็บสะสมความร้อนสูงขึ้นเท่ากับ 60?ซ. พบว่ามีการสูญเสียพลังงานความร้อนออกจากชั้นเก็บสะสมความร้อนโดยเฉลี่ยเท่ากับ 19.33 วัตต์ ต่อตารางเมตรต่อชั่วโมง การคงเสถียรภาพของน้ำเกลือในสระ ทำได้โดยนำน้ำเกลือออกจากชั้นเก็บสะสม 8% โดยปริมาตรน้ำเกลือเท่ากับ 0.034 ลูกบาศก์เมตร (ปริมาตรน้ำเกลือในชั้นสะสมเท่ากับ 0.425ลูกบาศก์เมตร) เทน้ำเกลือออกให้เหลือเท่ากับ 0.0305 ลูกบาศก์เมตร แล้วผสมเกลือเพิ่มขึ้นจนได้ปริมาตรเท่ากับ 0.034 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นปริมาณเกลือที่ใส่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 7.49 กิโลกรัม จากนั้นเติมน้ำเกลือนี้กลับเข้าไปในชั้นเก็บสะสมเช่นเดิม ในขณะเดียวกันต้องใช้น้ำจืดล้างผิวหน้าน้ำเต็มตอนบนของสระออกด้วย เนื่องจากมีการแพร่กระจายของน้ำเกลือขึ้นเกลือขึ้นสู่ผิวน้ำตอนบน ปริมาณน้ำจืดที่ใช้เท่ากับ 20 กิโลกรัม ซึ่งพบว่าทำให้น้ำเกลือในสระคงเสถียรภาพได้นาน 36 วัน และจากการทดสอบพบว่าสระแสงอาทิตย์ให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนเท่ากับ 18.7% ที่อุณหภูมิของชั้นเก็บสะสมความร้อนเท่ากับ 60 ?ซ. และความเข้มของแสงอาทิตย์ตกบนสระแสงอาทิตย์เท่ากับ 348.55 วัตต์/ม2.