ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : สารที่มีฤทธิ์ต้านไวรัสเริมจากเอื้องมอนไข่
Library Call : Sepr 19/55 ค3.4
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : โรคเริมเป็นโรคติดต่อที่จากจากเชื้อ Herpes Simplex Virus (HSV) ซึ่งมี 2 ชนิดคือ HSV-1 และ HSV-2 โดยมีอาการแสดงคือ เป็นรอยแดง ต่อมาจะกลายเป็นตุ่มน้ำใสกระจุกเป็นกลุ่ม ซึ่งจะแห้งใน 7-10 วัน และหายไปโดยไม่มีแผล อาจจะมีไข้ร่วมด้วย มักเป็บบริเวณปากและอวัยวะเพศ สามารถติดต่อได้จากน้ำลาย น้ำเหลือง หรือ อสุจิของผู้ป่วย เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้เมื่อมีปัจจัยกระตุ้น เช่น ความเครียด ร่างกายอ่อนแอ และพักผ่อนไม่เพียงพอ โดยยาที่ใช้ในการรักษาคือ Acyclovir แต่ในปัจจุบันเริ่มพบปัญหาเชื้อดื้อต่อยา acyclovir เพิ่มขึ้น การวิจัยเพื่อหาสารชนิดใหม่ที่มีฤทธิ์ต้านไวรัสเริมจากพืชสมุนไพรจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีความน่าสนใจ และจากการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสเริมเบื้องต้นของสมุนไพรหลายชนิดด้วยวิธี Plaque reduction assay พบว่าสารสกัดหยาบจากเมทานอลของเอื้องมอนไข่ (Dendrobium densiflorum) สามารถต้านไวรัสเริมได้ร้อยละ 70 ที่ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้ เพื่อที่จะหาสารที่เป็นตัวออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสเริม เพื่อเป็นสารต้นแบบและนำไปสู่การพัฒนาเป็นยาต่อไป การศึกษาครั้งนี้สามารถแยกสารบริสุทธิ์ในกลุ่ม coumarins ได้ 2 ชนิดคือ scoparone (1) และ scopoletin (2) ซึ่งได้มีการพิสูจน์โครงสร้างทางเคมีของสารที่แยกได้โดยการวิเคราะห์สเปคตรัมของ MS และ NMR ร่วมกับการเปรียบเทียบข้อมูลของสารที่ทราบโครงสร้างแล้ว และเมื่อนำสารทั้ง 2 ชนิดมาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งไวรัสเริมด้วยวิธี Plaque reduction assay พบว่าสารทั้ง 2 ตัวไม่มีฤทธิยับยั้งไวรัสเริม (HSV-1, HSV-2) โดยใช้ Acyclovir เป็น positive control