ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การตรวจหาสารต้านเชื้อราจาก Aureobasidium pullulans สายพันธุ์เขตร้อน
Library Call : วพ.2552 / 6260
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในการศึกษานี้ดำเนินการเพื่อตรวจหาสารต้านเชื้อราจาก Aureobasidium pullulans สายพันธุ์เขตร้อน จำนวน 10 สายพันธุ์ ได้แก่ Deenarn 001 BCU, Deenarn 003 BCU, Deenarn 008 BCU, Deenarn 007 BCU, Deenarn 009 BCU, NRRL 58514, NRRL 58536, NRRL 58516, NRRL 58517 และ NRRL 58520 นำ A. pullulans ทั้ง 10 สายพันธุ์ มาผลิตสารต้านเชื้อราและทำการทดสอบฤทธิ์เบื้องต้นของสารสกัดที่ได้ในการต้านเชื้อราก่อโรคกลุ่ม Aspergillus spp. ทั้ง 4 สายพันธุ์ (A. flavus, A. niger, A. fumigatus, A. terreus) โดยวิธี Well diffusion และ Conidial germination inhibition assay พบว่าสารสกัดจาก A. pullulans NRRL 58536 มีฤทธิ์สูงสุดในการยับยั้งเชื้อรา Aspergilli ได้ทั้ง 4 สายพันธุ์ เมื่อนำสายพันธุ์ดังกล่าวมาทำการเพิ่มผลผลิตของสารต้านเชื้อรา โดยทำการศึกษาหาภาวะที่เหมาะสมของแหล่งคาร์บอน คือ กลูโคส และ ซูโครส ที่ความเข้มข้น 1.5, 2.0 และ 2.5% (w/v) พบว่าสารสกัดจาก A. pullulans NRRL 58536 ในแหล่งคาร์บอนกลูโคสความเข้มข้น 2.5% (w/v) มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อราก่อโรคในกลุ่ม Aspergillus spp. ได้สูงสุดทั้ง 4 สายพันธุ์ ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 75.00?0.00, 60.00 ?0.05, 60.00?0.00 และ 50.00?0.00 เปอร์เซ็นต์ ต่อ A. flavus, A. niger, A. fumigatus และ A. terreus ตามลำดับ จากนั้นนำ A. pullulans NRRL 58536 มาศึกษาผลของกรดอะมิโน พบว่าสารสกัดจาก A. pullulans NRRL 58536 ในกรดอะมิโนภาวะที่มีฟีนิลอะลานีน ร่วมกับลิวซีนมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อรา A. flavus ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 175.00?0.05 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสารสกัดจาก A. pullulans NRRL 58536 ในกรดอะมิโนภาวะที่มีโพรลีนร่วมกับลิวซีน พบว่ามีฤทธิ์ในการต้านเชื้อรา A. terreus ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 120.00?0.01 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่สารสกัดจาก A. pullulans NRRL 58536 ในกรดอะมิโนภาวะที่มีฟีนิลอะลานีนร่วมกับโพรลีน และ ลิวซีน มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อรา A. niger และ A. fumigatus ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 146.00?0.08 และ 170.00?0.06 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เมื่อนำสกัดจาก A. pullulans NRRL 58536 มาตรวจสอบด้วยเทคนิคเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบชั้นบาง เปรียบเทียบกับสารต้านเชื้อราออริโอบาซิดิน เอ (aureobasidin A) พบว่าสารที่ถูกแยกได้จากสารสกัดสายพันธุ์นี้ที่มีค่า Rf เท่ากันกับออริโอบาซิดิน เอ มีค่า Rf เท่ากับ 0.68 บนแผ่น TLC และยังพบสารที่แตกต่างกันอีก 2 ตำแหน่ง มีค่า Rf เท่ากับ 0.45 และ 0.59 จากนั้นนำสารสกัดบริเวณที่มีค่า Rf เท่ากับออริโอบาซิดิน เอ มาวิเคราะห์โดยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบชั้นบางอีกครั้ง และทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography เทคนิค Spectrophotometry เทคนิค MALDI-TOF Mass Spectrometry และเทคนิค 1H-Nuclear Magnetic Resonance ผลการทดลองพบว่า A. pullulans NRRL 58536 ผลิตสารต้านเชื้อราที่มีผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับสารต้านเชื้อราออริโอบาซิดิน เอ