ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การยับยั้งเชื้อราก่อให้เกิดโรคผิวหนังในคนของสารสกัดจากโพรพอลิสจากชันโรง (Trigona collina และ Trigona pagdeni)
Library Call : PJ.2553 / 5337
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : โพรพอลิส (propolis) คือ สารหรือยางเหนียวสีน้ำตาลเข้ม ที่ผึ้งเก็บมาจากบริเวณเปลือกหรือตาของต้นไม้ เพื่อใช้ป้องการเน่าเสียและก่อให้เกิดเชื้อโรคภายในรัง การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของโพรพอลิสจากชันโรง Trigona collina และ Trigona pagdeni ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคที่ผิวหนังของคน โดยใช้โพรพอลิสจากรังของชันโรงในจังหวัดจันทบุรี ทดสอบกับเชื้อรา 4 ชนิด คือ Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Microsporum canis และ Microsporum gypseum นำโพรพอลิสมาสกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้น 95%, 70%, 40%, 5% และน้ำกลั่น ผลปรากฏว่าสารสกัดจากโพรพอลิสของ Trigona collina คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยีลด์ (Percent yield) ได้ 95.20%, 23.27%, 3.60%, 2.33%, 0.87% และสารสกัดโพรพอลิสของ Trigona pagdeni คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยีลด์ได้ 42.80%, 19.75%, 18.20%, 6.60% และ 6.15% ตามลำดับ จากนั้นนำสารสกัดโพรพอลิส (EEP) ความเข้มข้น 64 mg/ml ละลายในตัวทำละลาย 1% Dimethyl sulfoxide (DMSO) และใน Acetone (กรณีที่โพรพอลิสไม่ละลายใน 1% DMSO) และผสมลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA โดยใช้ 1% DMSO และ Acetone เป็นชุดควบคุม หลังจากทดสอบกับเชื้อราเป็นระยะเวลา 14 วัน นำมาวัดเส้นผ่านศูนย์กลางการเจริญและคิดเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง พบว่า สารสกัดโพรพอลิสจาก T. collina ที่สกัดได้จาก 5% ethanol มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งสูงที่สุดในเชื้อ T. rubrum, T. mentagrophytes และ M. canis ที่ 68.63%, 21.65% และ 43.82% ตามลำดับ ขณะที่ 70% ethanol สามารถยับยั้งเชื้อ M. gypseum ได้ดีที่ 64.29% และสารสกัดโพรพอลิสจาก T. pagdeni ที่สกัดได้จาก 70% ethanol มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเชื้อราทั้ง 4 ชนิดได้มากที่สุด โดยสามารถยับยั้งได้ 45.10%, 40.21%, 32.58% และ 56.36% ในเชื้อ T. rubrum, T. mentagrophytes, M. canis และ M. gypseum ตามลำดับ คำสำคัญ:โพรพอลิส, เชื้อราก่อโรคที่ผิวหนังคน, ชันโรง