ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาและปรับปรุงเครื่องทำน้ำอุ่นจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่รวม collector และ storage เข้าด้วยกัน
Library Call : ว1/วท 00329 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : เครื่องทำน้ำอุ่นชุดนี้เป็นชุดที่รวมถังน้ำกับแผ่นรับแสงไว้ด้วยกัน ซึ่งได้ดัดแปลง ปรับปรุงมาจากเครื่องมือที่มีผู้ทำไว้แล้ว ถังที่ใช้เก็บน้ำจะทำหน้าที่ช่วยรับแสงไว้ แล้วส่งผ่านความร้อนไปยังน้ำที่อยู่ในถัง การป้องกันการสูญเสียความร้อนของน้ำ กระทำได้โดยใช้โฟมทำเป็นฉนวนบุรอบกล่องด้านใน นอกจากนี้ ยังใช้แผ่นสะท้อน แสงบุฉนวนช่วยสะท้อนแสงในเวลากลางวัน และเป็นฝาปิดในเวลากลางคืน เพื่อ ลดการสูญเสียความร้อนในเวลากลางคืน เครื่องมือชุดนี้สามารถผลิตน้ำได้อุณหภูมิ สูง 70 องศาเซลเซียส และในการเก็บน้ำโดยไม่ใช้ติดต่อกัน 3 วัน ปรากฏว่า อุณหภูมิสามารถเพิ่มขึ้นสูงถึง 88 องศาเซลเซียส ประสิทธิภาพของเครื่องมือเมื่อ ใช้แผ่นสะท้อนแสงเฉลี่ยประมาณ 42 % และเมื่อไม่ใช้แผ่นสะท้อนแสง เฉลี่ย ประมาณ 34 % ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่องประมาณ 2000 บาท และราคาพลังงาน 0.23 บาทต่อเมกกะจูล