ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาการออกฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดจากการเมล็ดชา
Library Call : ร12
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : สารสกัดจากเมล็ดชา (ทีเค ) และตะกอนเบาที่ได้จากการทำทีเคให้บริสุทธิ์ขึ้น (พี) ประกอบด้วยสารอย่างน้อย 5 และ 4 องค์ประกอบตามลำดับ สารทั้งสองนี้เราพบว่า ออกฤทธิ์ในหลอดทดลองต่อ Candida albicans ATCC 10231 และ Arthroderma benhamiae JCM 01886 ค่าความเข้มข้นน้อยที่สุดที่ยับยั้งเชื้อได้ / ความเข้มข้นน้อยที่สุดที่ฆ่าเชื้อได้ของทีเคต่อ C.albicans ใน YNB, buffered YNB และ SDB เท่ากับ 156/312.5 , 156/156 และ 312.5/312.5 ไมโครกรัม/มิลลิเมตร โดยวิธีเจือจางในอาหารเหลว และค่าความเข้มข้นน้อยที่สุดที่ยับยั้งเชื้อได้เท่ากับ 312.5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ใน SDA โดยวิธีการเจือจางในอาหารวุ้น ค่าความ เข้มข้นที่ยับยั้งได้/ความ เข้มข้นน้อยที่สุดที่ฆ่าเชื้อได้ ของทีเค ต่อ A. benhamiae คือ 156/156 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร โดยวิธีเจือจางในอาหารเหลว และค่าความเข้มข้นน้อยที่สุดที่ยับยั้งเชื้อได้คือ 156 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ใน SDA โดยวิธีเจือจางในอาหารวุ้น ความ เข้มข้นน้อยที่สุดที่ยับยั้งเชื้อได้ ความเข้มข้นน้อยที่สุดที่ฆ่าเชื้อได้ของ YNB ต่อ C. albicans ใน YNB, buffered YNB และ SDB คือ 156/625, 2,500/5,000 และ 500/1,000 ไมโครกรัม/ มิลลิลิตร ตามลำดับ โดยวิธีเจือจางในอาหารเหลว และความเข้มข้นน้อยที่สุดที่ยับยั้งเชื้อได้คือ 10,000 ไมโครกรัม/ มิลลิลิตร ใน SDA โดยวิธีเจือจางในอาหารวุ้น ความเข้มข้นน้อยที่สุดที่ยับยั้งเชื้อได้ / ความเข้มข้นน้อยที่สุดที่ฆ่าเชื้อได้ของ พี ต่อ A. benhamiae คือ 5,000/10,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ใน SDB โดยวิธีเจือจางในอาหารเหลว และความเข้มข้นน้อยที่สุดที่ยับยังเชื้อได้คือ 5,000 ไมโครกรัม / มิลลิลิตร ใน SDA โดยวิธีเจือจางในอาหารวุ้น การศึกษาจลนศาสตร์ของการยับยั้งและฆ่าเชื้อพบว่า ทีเค เริ่มออกฤทธิ์ต่อ C. albicans เมื่อเวลา 2 ชั่วโมง และเริ่มออกฤทธิ์ต่อ A. benhamiae เมื่อเวลา 1 วัน ทีเค 200 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร จะฆ่าเชื้อ C.albicans เหลือเพียง 57.14% , 220 14%, 2.7% และ 0.17% ของคอนโทรลที่เวลา 2, 4, 6 และ 8 ชั่วโมงตามลำดับ และฆ่าเชื้อเหลือเพียง 24 ชั่วโมง ขณะที่ ทีเค 1,000 ไมโครกรัม/ มิลลิลิตร จะฆ่าเชื้อเหลือเพียง 37.76% และ 8.97% ของคอนโทรล ที่เวลา 2 และ 4 ชั่วโมง ตามลำดับ และฆ่าเชื้อหมดที่เวลา 6 ชั่วโมง ทีเค 200 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ออกฤทธิ์ต้านเชื้อ A.benhamiae โดยพบว่าน้ำหนักแห้งของมัยซีเลียมลดลงเป็น 46.39%, 3.5% และ 31.69% ของคอนโทรลที่เวลา 1,5 และ 7 วันตามลำดับ ขณะที่ ทีเค 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร จะทำให้น้ำหนักแห้งของมัยซีเลียมลดลงเหลือเพียง 33.44%, 13.82%, 8.73% และ 2.65% ของคอนโทรล ที่เวลา 1, 3, 5 และ 7 วัน ตามลำดับ จากการศึกษา ด้วยกล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบสำรวจภายนอก และกล้องจุลทรรศน์แบบทรานสมิชชั่น พบว่า ทีเคทำให้รูปร่างของ C. albicans และ A. benhamiae มีความเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ บลาสโตโคนิเดียและซูโตมัยซีเลี่ยม ของ C.albicans จะเหี่ยวย่น แตกสลายและย่นยุบ พร้อมทั้งปลดปล่อยส่วนประกอบของเซลล์ออกมาภายนอก ในขณะที่มัยซีเลี่ยมของ A. benhamiae จะบวมพอง มีขนาดสั้น เหี่ยวย่นและกะรุ่งกะริ่ง พร้อมทั้งปลดปล่อยส่วนประกอบของเซลล์ออกมาภายนอก เยื่อหุ้มเซลล์ ผนังเซลล์ และออร์กาเนลส์ ในซัยโตพลาสซึมของเชื้อทั้ง 2 ชนิดนี้ จะถูกทำลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนั้น ทีเค ยังยับยั้งการนำ ?H-Thymidine และ ??C-Glucose ไปประกอบเป็น ดีเอ็นเอ และคาร์โบฮัยเดรต ตามลำดับ ในเชื้อทั้ง 2 ชนิดนี้ด้วย ผลการทดลองเสนอว่า ทีเค น่าจะ ออกฤทธิ์ยับยั้งหรือฆ่าเชื้อรา ขึ้นกับความเข้มข้นของยาและความไวของเชื้อรานั้นๆโดยออกฤทธิ์ที่เยื่อหุ้มเซลล์และผนังเซลล์เป็นประการแรก และออร์การเนลส์อื่นๆ ในซัยโตพลาสซึม ก็จะได้รับผลจากทีเคด้วย นอกจากนั้น ยานี้ยังยับยั้งการสร้าง ดีเอ็นเอ และคาร์โบฮัยเดรตด้วย