ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาปริมาณไคโตแซนต่อการเจริญของเชื้อรา
Library Call : PJ.2540 / 1224
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ไคโตแซน (Chitosan) เป็น biopolymer polysaccharide ที่ไม่ละลายน้ำแต่สามารถ ละลายได้ในกรดอินทรีย์จากการทดลองได้ใช้กรด fomic และ cacetic ที่ความเข้มข้น ของกรดทั้ง 2 ชนิดดังนี้คือ 0.1, 0.25, 0.5, 0.75 และ 1.5% พบว่าที่ 0.1% ของกรดทั้ง 2 ชนิด ไคโตแซน (% deacetylation = 98.3% จำนวน 2 กรัม) ยังละลายไม่หมดและ ที่ 0.25% ของกรด fomic สามารถละลายไคโตแซนได้หมดภายในเวลา 25 นาทีส่วนใน กรด acetic ใช้เวลาถึง 30 นาที ส่วนที่ 0.5% เป็นความเข้มข้นของกรดทั้ง 2 ชนิดที่ เหมาะสมที่สุดในการละลายไคโตแซน คือ สามารถใช้ความเข้มข้นของกรดน้อยแต่ สามารถละลายได้ในเวลาสั้นเพียง 15 นาที ในกรดทั้ง 2 ชนิดและใช้เวลาในการละลาย สั้นลง เมื่อใช้ความเข้มข้นของกรดทั้ง 2 ชนิดมากขึ้นจากการนำ chitosan ปริมาณความ เข้มข้นต่าง ๆ คือ 0.2, 0.4, 0.6 และ 0.8 g มายับยั้งการเจริญของเชื้อรา Aspergillus sp. พบว่า chitosan ไม่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา แต่ยาฆ่าเชื้อรา unknown x (ไม่เจือจาง) Tektemer (0.05 g/ml) และ Proxel (ไม่เจือจาง) สามารถ ยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้ดี คือ ยา unknown(x) สามารถยับยั้งการเจริญของสายใย ราบริเวณ clear zone ได้ส่วน Tektamer และ Proxel การยับยั้งการเจริญเพียงระยะ เวลาหนึ่ง แต่เมื่อเวลาผ่านไปจากการทดลองคือ 10 และ 20 วัน เชื้อราสามารถสร้าง สายใยเจริญเข้าไปภายใน clear zone ได้แต่ต่างกันในราแต่ละชนิดโดยที่เชื้อสายพันธุ์ที่ 3 จะถูกยับยั้งการเจริญได้มากที่สุด รองลงมาคือเชื้อสายพันธุ์ที่ 4, 1 และ 2 ตามลำดับ เพราะราแต่ละชนิดมีความสามารถในเจริญและทนต่อยาฆ่าเชื้อราได้ต่างกัน