ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสกัดสารต้านเชื้อราจากสะเดา
Library Call : PJ.2546 / 2833
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการสกัดสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางยาและเพื่อที่จะนำไปใช้ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคทั้งในพืชและสัตว์ เริ่มจากการนำใบสะเดาที่ตากแห้งมาบดแล้วสกัดด้วยตัวทำละลายชนิดต่างๆ คือ เฮกเซน และเมทานอล ด้วยวิธีการ Soxhlet extraction ได้สิ่งสกัดสีเขียว เหนียวหนืด นำสิ่งสกัดที่ได้มาทำการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยนำไปฉีดพ่นลงบนเชื้อราที่เลี้ยงบนอาหารแข็ง พบว่าสิ่งสกัดจากเฮกเซนและเมทานอลสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อชนิด fusallium , Penicillium และ Aspergillus อย่างเห็นได้ชัด และยังพบอีกว่าการฉีดพ่นสารสกัดไม่จำเป็นต้องให้สัมผัสกับเชื้อราโดยตรง เพียงแค่ฉีดรอบบริเวณที่เชื้อราเจริญอยู่ก็สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้