ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ผลของสารสกัดหยาบของชุมเห็ดเทศ Senna alata ต่อการยับยั้งเชื้อราก่อโรคชอล์คบรูด Ascosphaera apis ในผึ้งพันธุ์ Apis mellifera 
Library Call : PJ.2553 / 5317
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การทดลองนี้มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบผลของสารสกัดหยาบจากชุมเห็ดเทศ Senna alata ต่อการเจริญของเชื้อรา Ascosphaera apis ที่ก่อให้เกิดโรคชอล์คบรูด (chalkbrood) ในผึ้งพันธุ์ Apis mellifera โดยการทดลองใช้ 95% เมทิลแอลกอฮอล์ สกัดสารจากใบชุมเห็ดเทศแห้ง ละลายสารสกัดหยาบด้วย 1% DMSO ที่ความเข้มข้น 1, 50, 100, 150, 300 และ 500 ppm และผสมในอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato dextrose agar จำนวน 5 ซ้ำ ใช้อาหารเลี้ยงเชื้อปกติเป็น Blank และอาหารที่ผสม 1% DMSO เป็นตัวควบคุม บ่มทิ้งไว้ 7 วัน ที่ 27 องศาเซลเซียส ตรวจสอบการเจริญเติบโตในวันที่ 4 และวันที่ 7 แต่ละครั้งวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีที่ใหญ่ที่สุด 2 ครั้ง และคำนวนพื้นที่ ทำการทดลองทั้งหมดซ้ำอีก 1 ครั้ง เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางสถิติโดยใช้ One-Way ANOVA ด้วยแผนการทดลองแบบ RCBD และใช้การคำนวน Post Hoc แบบ Dancan ที่ค่า P < 0.05 ผลการทดลองพบว่าที่ความเข้มข้น 100, 150, 300 และ 500 ppm เปอร์เซนต์พื้นที่โคโลนี (hyphae) เฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งในวันที่ 4 และ วันที่ 7 แต่ทั้ง 4 ความเข้มข้น นั้น เปอร์เซนต์พื้นที่โคโลนีเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนที่ความเข้มข้น 1 และ 50 ppm เปอร์เซนต์พื้นที่โคโลนีเฉลี่ยไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งในวันที่ 4 และวันที่ 7 แต่ที่ความเข้มข้น 50 ppm พบว่าแตกต่างจากกลุ่ม ความเข้มข้น 1, 100, 300 และ 500 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในวันที่ 7 และพบว่าที่ความเข้มข้น 150, 300 และ 500 สามารถยับยั้งการเกิดสปอร์ได้และมีเส้นใยมากกว่าความเข้มข้นอื่น ทั้งในวันที่ 4 และ วันที่ 7 จากผลการทดลองแสดงว่าสารสกัดหยาบจากชุมเห็ดเทศ มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อราโรคชอล์คบรูดได้