ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : พูลลูแลนและสารยับยั้งเชื้อราที่ได้จาก Aureobasidium pullulans
Library Call : PJ.2551 / 5082
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : พูลลูแลนและสารยับยั้งเชื้อรา สามารถผลิตได้จาก Aureobasidium pullulans ที่หน่วยปฏิบัติการวิจัยการใช้ประโยชน์จากชีวมวลพืช ได้ประสบความสำเร็จในการคัดแยก A. pullulans ได้หลายสายพันธุ์ ดังนั้นการทดลองครั้งนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาทั้งการผลิตพูลลูแลนและสารยับยั้งเชื้อรา โดยทำการเปรียบเทียบ A. pullulans สายพันธุ์ต่างๆ จำนวน 5 สายพันธุ์ ได้แก่ NRM2 No.8 PH1 TB1 และ HKW3 จากการทดลองพบว่าทั้ง 5 สายพันธุ์สามารถผลิตพูลลูแลนโดยให้ค่าเฉลี่ยปริมาณพูลลูแลนมากที่สุดในวันที่ 7 คือ 19.495 18.824 14.219 8.790 และ 8.682 กรัมต่อลิตร ตามลำดับ เมื่อตรวจสอบน้ำหนักแห้งของเซลล์ พบว่าปริมาณพูลลูแลนที่ผลิตได้มีความสอดคล้องกับน้ำหนักแห้งของเซลล์ นอกจากนี้ พูลลูแลนที่ได้สามารถตรวจสอบโครงสร้างโดยวิธี Infrared spectroscopy และทดสอบความไวกับเอนไซม์พูลลูแลนเนส พบว่าเป็นพูลลูแลนจริง ส่วนการผลิตสารยับยั้งเชื้อรานั้น ทำโดยการนำเซลล์ของ A. pullulans มาสกัดด้วยเอทานอล และทำการทดสอบคุณสมบัติด้วยวิธี agar well diffusion method พบว่าสารสกัดจาก A. pullulans สายพันธุ์ TB1 มีคุณสมบัติต่อต้านเชื้อราในกลุ่มของ Aspergillus spp. คือ A. niger และ A. flavus ได้ เกิดเป็นวงใส (clear zone) อย่างชัดเจน แต่สารสกัดที่ได้จาก A. pullulans สายพันธุ์อื่นนั้น ไม่พบการเกิดวงใส