ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ฤทธิ์ของน้ำผึ้งในการต้านเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคกลาก
Library Call : Sepr 12/37 ค3.12
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ได้ทำการเตรียมสิ่งสกัดจากตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่เก็บจากทะเลบริเวณเกาะพีพี จำนวน 38 ตัวอย่าง และได้ทำการตรวจหาฤทธิ์ต้านจุลชีพของสิ่งสกัดในชั้นไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane extract) ที่ได้จากแต่ละตัวอย่างต่อจุลชีพที่แตกต่างกัน 3 ชนิด คือ Staphytococcus aureus, Escherichia coli และ Candida aibicans โดยใช้วิธี Disc Diffusion Method ที่ความเข้มข้น 10 ug/disc และ 100 ug/disc พบว่าสิ่งสกัดจำนวน 12 ตัวอย่าง คือ PH-5-94-003, PH-5-94-007, PH-5-94-008, PH-5-94-013, PH-5-94-020, PH-5-94-024, PH-5-94-028, PH-5-94-029, PH-5-94-032, PH-5-94-034, PH-5-94-038 และ PH-5-94-039 มีฤทธิ์ต้านจุลชีพต่อเชื้อ S. aureus, สิ่งสกัดจำนวน 1 ตัวอย่าง คือ PH-5-94-039 มีฤทธิ์ต้านจุลชีพต่อเชื้อ E. coli และสิ่งสกัดจำนวน 5 ตัวอย่าง คือ PH-5-94-013, PH-5-94-022, PH-5-94-032, PH-5-94-034 และ PH-5-94-039 มีฤทธิ์ต้านจุลชีพต่อเชื้อ C. albicans นอกจากนี้ได้ทำการศึกษาเบื้องต้นถึงองค์ประกอบทางเคมีของสิ่งสกัดจากแต่ละตัวอย่างโดยใช้วิธี Thin Layer Chromatography