ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ฤทธิ์ต้านเชื้อราก่อโรคพืชจากสารสกัดสมุนไพรไทยบางชนิด 
Library Call : วพ.2547/3654
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราก่อโรคพืชเบื้องต้นของสารสกัดสมุนไพร 18 ชนิดต่อเชื้อรา 6 ชนิด ได้แก่ Alternaria brassicicola, Colletotrichum gloeosporioides, Fusarium, Phytophthora palmivora, Pythium sp. และ Sclerotium sp. โดยผสมผงพืชลงในอาหาร PDA ที่ความเข้มข้น 50,000 ppm พบว่า ว่านน้ำ (Acorus calamus) แสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราโรคพืชทั้ง 6 ชนิด มากกว่า 61% โดยแสดงฤทธิ์ยับยั้งต่อ P.palmivora ได้ดีที่สุด ส่วนพืชชนิดอื่นๆ แสดงฤทธิ์ยับยั้งต่อเชื้อราโรคพืชแต่ละชนิดมากน้อยแตกต่างกันไป และส่วนของพืชที่ต่างกันยังแสดงฤทธิ์การยับยั้งที่ต่างกัน ยิ่งไปกว่านั้นพืชบางชนิดยังแสดงฤทธิ์ยับยั้งจำเพาะต่อเชื้อราโรคพืชอีกด้วยการศึกษาสิ่งสกัดไดคลอโรมีเทนและเมทานอลของว่านน้ำโดยผสมลงในอาหาร PDA ที่ความเข้มข้น 10,000 ppm พบว่าสิ่งสกัดไดคลอโรมีเทนแสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราทั้ง 6 ชนิด 100% ขณะที่สิ่งสกัดเมทานอลไม่แสดงฤทธิ์ยับยั้งต่อเชื้อรา การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นใยของสิ่งสกัดไดคลอโรมีเทนที่ความเข้มข้นระดับต่างๆ พบว่าสามารถยับยั้งการเจริญของ Pythium sp. ได้ดีที่สุดที่ IC[subscript 50] 22 ppm จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสิ่งสกัดไดคลอโรมีเทนของว่านน้ำ พบสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อราก่อโรคพืช 3 ชนิด ได้แก่ beta-asarone, alpha-asarone และ 2,4,5-trimethoxybenzaldehyde สารบริสุทธ์ทั้งสามชนิดยืนยันฤทธิ์ต้านเชื้อราโดยใช้เทคนิคไบโอออโตกราฟิกซึ่งทดสอบกับสปอร์จากเชื้อรา 3 ชนิด ได้แก่ A. brassicicola, C. gloeosporioides และ F. oxysporum