ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : สารต้านเชื้อรา Aspergillus flavus จากเหง้าข่า
Library Call : PJ.2545 / 2293
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : From the investigation for antifungal agents against Aspergillus flavus from plants in Zingiberaceae family, hexane, dichloromethane and ethyl acetate extracts of the rhizomes of Languas galanga (Linn.) Stuntz. showed a promising activity. The dichloromethane crude extract was selected for further investigation. This crude extract was separated by chromatotron, leading to a isolation of one compound. This compound was confirmed to be 1’-acetoxychavicol acetate (I) by mean of physical properties and spectroscopic data compared to the published data. Moreover, compound I was hydrolysed with 9 M acetic acid to yield 1’-hydroxy cinnamic alcohol (II). In addition, compound I showed significant antimicrobial activity against A. flavus, Listeria monocytogenes, Escherichia coli 0157:S7, Escherichia coli and Staphylococcus aureus at a dose level of 300 microliters / well while compound II showed no antimicrobial activity.