ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : สารต้านเชื้อรา Candida albicans จาก Streptomyces species ที่แยกได้จากดิน
Library Call : ส2044
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ได้ทำการศึกษาเชื้อ Streptomyces จากดินโดยแยกตัวอย่างดินจากจังหวัดต่างๆในประเทศไทย รวม 24 ตัวอย่าง ได้เชื้อ Streptomyces 35 ไอโซเลท จากผลการคัดเลือกความสามารถในการสร้างสารปฏิชีวนะบนอาหารแข็ง YM ของเชื้อโดยวิธีcross streak plate พบว่าเชื้อสายพันธุ์ CB5-3 ให้ผลยับยั้งการเจริญของ Candida albicans ATCC 10231 ผลการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา การเจริญสรีรวิทยา และชีวเคมี พิสูจน์ได้ว่าเชื้อ CB5-3 เป็น Streptomyces hygroscopicus นอกจากนี้นำเชื้อ CB5-3 ไปผลิตสารปฏิชีวนะในอาหารเหลวและสกัดแยกน้ำเลี้ยงเชื้อด้วยไอโซบิวทานอลจากเชื้อสายพันธุ์นี้ พบว่าสารที่มีฤทธิ์ต้าน Candida albicans ATCC 10231 มี R(,f) value = 0.7 จึงทำการแยกสกัดโดยวิธีทางโครมาโตกราฟฟีได้ fraction ต่างๆ นำไปทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของ Candida albicans โดยวิธี agar disc diffusion