ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : สารยับยั้งเชื้อราก่อโรคพืชที่มีพื้นฐานจากเบอร์เบรีน
Library Call : วพ.2549 / 4507
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การคัดกรองฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 4 ชนิด คือ เอ็นแอเซทิลกลูโคซามีน, กลูโคซามีน, กรดแกลลิก และเบอร์เบรีน ต่อเชือราก่อโรคพืช 2 ชนิด phytophthora palmivora และ P. parasitica ที่ความเข้มข้น 1000 ppm พบว่าเบอร์เบรีนแสดงฤทธิ์ยับยั้งต่อเชื้อราก่อโรคพืชทั้ง 2 ชนิด ได้อย่างสมบูรณ์ ได้สกัดเบอร์เบรีนจากแห้ม (C. fenestratum (Gaertn.) Colebr) และทดสอบฤทธิ์ด้านเชื้อราก่อโรคพืช 6 ชนิด ได้แก่ Alternaria porri, Cercospora sp., Colletotrichum gloeosporioides, Fusarium oxysporum, P. parasitica และ Pythium deliense ค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยของเชื้อราได้ 50 เปอร์เซ็นของเชื้อทั้ง 6 ชนิด ได้แก่ 101, 653, 1011, 599 48 และ 284 ppm ตามลำดับ ได้สังเคราะห์อนุพันธ์เบอร์เบรีน 7 ชนิด โดยสังเคราะห์หมู่แทนที่ต่างๆ ที่ตำแหน่ง คาร์บอนที่ 8 และ 13 ของเบอร์เบรีนได้แก่ canadine, 8-methoxy-7,8-dihydroberberine, 8-trichloromethyl-7,8 dihydroberberine, acetonylberberine, 8-cyano-13,14-dehydrocanadine, 13-benzylberberine และ 13-methylberberine ทำการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเส้นใยต่อเชื้อรา A. porri, P. parasitica และ P. deliense พบว่า อนุพันธ์ของเบอร์เบรีน 4 ชนิดได้แก่ acetonylberberine, 8-cyano-13,14-dehydrocanadine, 13-benzylberberine และ 13-methylberberine แสดงฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ดีกว่าเบอร์เบรีน เมื่อทดสอบฤทธิ์ต่อการงอกของสปอร์เชื้อ P. parasitica และ ความเป็นพิษต่อพืช พบว่า 8-cyano-13,14-dehydrocanadine และ 13-benzylberberine แสดงฤทธิ์ยับยั้งการงอกของสปอร์เชื้อ P. parasitica ได้อย่างสมบูรณ์ ขณะที่ 13-benzylberberine ไม่แสดงความเป็นพิษต่อพืช