ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : สารยับยั้งเชื้อราที่คัดแยกได้จาก Aureobasidium pullulans
Library Call : PJ.2545 / 2430
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : Aureobasidium pullulans เชื้อราชนิดหนึ่งสามารถพบได้ในธรรมชาติทั่วๆ ไป เช่น บนผิวใบไม้ ผนังห้องทาสี และเพดาน ในการทดลองนี้ได้ทำการคัดแยก A. pullulans จากพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย ทำการจัดจำแนก และทดสอบคุณสมบัติยับยั้งเชื้อรา จากการทดลองสามารถแยกเชื้อรา Aureobasidium ได้ 2 สายพันธุ์ จากผนังห้องน้ำ และโคนม้านั่งในสนามหญ้า จากนั้นทำการจัดจำแนกลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่าเป็น A. pullulans จึงนำไปเลี้ยงในอาหารที่มีส่วนประกอบของกลูโคส 2% และนำเส้นใยที่ได้มาสกัดสารยับยั้งเชื้อราด้วยเอทธานอล และทำการทดสอบคุณสมบัติด้วยวิธี paper disc method พบว่าสารสกัดดังกล่าวมีคุณสมบัติต่อต้านเชื้อราก่อโรคคือ Aspergillus niger และ A. fumigatus ได้ เกิดเป็นวงใส (clear zone) อย่างชัดเจน แต่ไม่พบการเกิดวงใสในการทดสอบกับเชื้อแบคทีเรีย หรือยีสต์