ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : สารสกัดยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราจากสาหร่ายพวงองุ่น Caulerpa lentillifera
Library Call : PJ.2554 / 5658
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : มีการค้นพบสารประกอบฟีนอลซึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อในสาหร่ายตระกูล Caulerpa spp. โดย Caulerpa lentillifera หรือสาหร่ายพวงองุ่นเป็นชนิดที่พบได้ในประเทศไทย จึงนามาทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย โดยทาการสกัดสาหร่ายพวงองุ่นด้วยเอททานอล 80% และนาสารสกัดมาทดสอบกับเชื้อแบคทีเรีย 3 ชนิด และเชื้อรา 1 ชนิด ด้วยวิธี disc diffusion method โดยกาหนดให้ Straphylococcus auerus เป็นตัวแทนของแบคทีเรียแกรมบวก Pseudomonas aeruginosa และ E. coli เป็นตัวแทนของแบคทีเรียแกรมลบ และ Aspergillus flavus เป็นตัวแทนของ เชื้อรา ผลจากการศึกษาสรุปได้ว่าสารสกัดจากสาหร่ายพวงองุ่นมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ ใช้วิธีการหาความเข้มข้นต่าสุดที่ยับยั้งเชื้อ โดยเริ่มที่ความเข้มข้น 750 mg/ ml โดยที่มีปริมาณเชื้ออยู่ที่ 103 cfu สารสกัดสาหร่ายCaulerpa lentillifera สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมลบได้มากกว่าแกรมบวกเนื่องจากโครงสร้างของเซลล์ และสามารถยับยั้งเชื้อราได้ประสิทธิภาพดีที่สุด