ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถสร้างสารยับยั้งจุลินทรีย์
Library Call : PJ.2545 / 2381
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : จากตัวอย่างดินที่เก็บจากแหล่งต่างๆจำนวน 6 แหล่ง สามารถแยกแบคทีเรียได้ใหม่ 14 isolate มีจำนวน 7 isolate ที่สามารถสร้างสารยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย แกรมบวก แกรมลบบางชนิด และยับยั้งการเจริญของยูคาริโอต เช่น ยีสต์และราได้ด้วย โดยเชื้อแบคทีเรีย isolate หมายเลข GUG-02 ที่แยกได้จากดินในจังหวัดชุมพร สามารถยับยั้งจุลินทรีย์ทดสอบได้หลายชนิด มากกว่า isolate อื่นๆ โดยสารปฏิชีวนะที่สร้างจากแบคทีเรีย isolate GUG-02 สามารถยับยั้ง Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Saccharomyces cerevisiae และ Aspergillus oryzae รองลงมา ได้แก่ isolate GUG-01 สามารถสร้างสารยับยั้งเชื้อทดสอบ ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida tropicalis และ Aspergillus oryzae ส่วน isolate GUG-05 สามารถสร้างสารยับยั้งเชื้อทดสอบ Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Aspergillus oryzae จากผลการทดลองแสดงว่ามีสารยับยั้งจุลินทรีย์อยู่ในน้ำเลี้ยงเชื้อและในเซลล์