ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การคัดกรองสารต้านเชื้อจุลินทรีย์กลุ่ม Staphylococcus aureus ดื้อยาจากสารสกัดสมุนไพรจากสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธี Resazurin microtier plate
Library Call : PJ.2551 / 4304
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : เชื้อก่อโรคซึ่งเป็นสาเหตุของการตายของผู้ป่วยในโรงพยาบาล กำลังเป็นปัญหาของทั่วโลก เชื้อที่ต้องมีการศึกษาและเฝ้าระวังตัวหนึ่งก็คือเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มStaphylococcus aureus ดื้อยา ซึ่งมีแนวโน้มที่จะดื้อยาเพิ่มมากขึ้น จุดมุ่งหมายของงานวิจัยนี้คือการคัดกรองหาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อกลุ่ม S. aureus ดื้อยา โดยวิธี Resazurin microtiter plate assay (REMA) จากสารสกัดสมุนไพรที่รวบรวมจากสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่สวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำมาพัฒนาเป็นยาต้านเชื้อดังกล่าวต่อไป เชื้อ S. aureus ATCC 25923 สายพันธุ์มาตรฐานที่ไวต่อยาปฏิชีวนะ รวมทั้ง Ciprofloxacin ซึ่งใช้เป็นชุดควบคุมบวกในงานวิจัยนี้ได้ถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาวิธีการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ทดสอบ ด้วยวิธี REMA เทียบกับวิธีมาตรฐานของ Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) จากการทดสอบสารสกัดเอทานอลจากพืชสมุนไพรให้ผลบวก จำนวน 20 ชนิด จาก 93 ชนิด ที่ความเข้มข้นสุดท้ายเป็น 2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรต่อหลุม ด้วยวิธี REMA กับเชื้อสายพันธุ์มาตรฐาน จากนั้นนำสารสกัดที่ให้ผลบวกมาทดสอบกับเชื้อ Staphylococcus aureus ดื้อยา ได้แก่ Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) PMK 50305-01-09 และ Hetrogenous, intermediate-vancomycin-resistant (hVISA) Mu 3 โดยวิธี REMA เปรียบเทียบกับวิธี Broth microdilution method และวิธี Disc diffusion method ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานของ CLSI พบว่าสารสกัดดังกล่าวให้ผลบวกในทั้ง 3 วิธีทดสอบ แต่วิธี REMA มีข้อได้เปรียบมากที่สุด และเมื่อทดสอบหาค่า Minimal inhibitor concentration (MIC) โดยวิธี REMA พบสารสกัด 7 ชนิด ให้ค่า MIC ค่อนข้างต่ำ ได้แก่ Garcinia mangostana Linn., Clausena excavata Burm.f., Mesua ferrea L., Cinnamomum subavenium Miq, Croton cascarilloides Raeusch, Polyalthia suberosa (Roxb) thwaites และ Zingiber zerumbet Smith. นอกจากนี้ยังพบว่าเชื้อกลุ่ม hVISA มีความไวต่อสารสกัด 3 ชนิด ได้แก่ Zingiber zerumbet Smith., Cardiospermum helicacabum Linn.และPhyllanthus urinaria มากกว่าเชื้อสายพันธุ์มาตรฐานและเชื้อ MRSA