ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การคัดกรองสารยับยั้งจุลินทรีย์จากราเอนโดไฟท์
Library Call : PJ.2544 / 1910
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ราเอนโดไฟท์ที่แสดงฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ แยกออกมาได้จากใบของต้นสัก (Tectona- grandis Linn.) สิ่งสกัดน้ำเลี้ยงเชื้อด้วยเอทิลอะซิเทต ซึ่งมีตัวอย่างรา 15 ชนิด ผ่านการคัดแยกเพื่อให้ได้ราที่สามารถสร้างสารได้ปริมาณมากที่สุดโดยใช้เทคนิคทิน-เลเยอร์โครมาโตกราฟี เลือกงานวิจัยรา Xylaria sp. 8 ที่สามารถสร้างสารได้ปริมาณมากที่สุด สิ่งสกัดน้ำเลี้ยงเชื้อรา Xylaria sp.8 ด้วยเอทิลอะซิเทตนี้ทำให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิคคอลัมน์โครมาโตกราฟี วิเคราะห์สารสกัดที่ได้ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟี-แมสสเปคโตรเมทรี และ 1H-NMR สเปกโตรสโกปี พบว่าได้สารหลัก 6 ตัว ตัวหนึ่งคือ 1,1’-binaphthalene-2,2’-diol โดยการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟี-แมสสเปคโตรเมทรี จากการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพพบว่าสารทั้ง 6 ตัว มีฤทธิ์ยับยั้งรา Bacillus subtilis ได้