ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ไอโซเมอไรเซชันของของเหลวก๊าซธรรมชาติ
Library Call : วพ.2539 / 2154 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการทำปฏิกิริยาไอโซโมไรเซชันของของเหลวก๊าซธรรมชาติโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาประเภท 2 หน้าที่ คือ แพลตินัม-ฟลูออไรด์บนอะลูมินา ทำการเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของสารประกอบที่มีอยู่ในของเหลวก๊าซธรรมชาติ ซึ่งการศึกษากระทำโดยการแปรค่าอุณหภูมิในช่วง 370-450 องศาเซลเซียส ภายใต้ความดันของก๊าซไฮโดรเจนในช่วง 40-80 ปอนด์ต่อลูกบาศก์นิ้ว และได้ศึกษาถึงผลความเข้มข้นของตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีความเข้มข้นต่างๆของแพลตินัมและฟลูออไรด์ สำหรับสภาวะที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยาไอโซเมอไรเซชันของก๊าซธรรมชาติคือ ที่อุณหภูมิ 370 องศาเซลเซียส ภายใต้ความดันของก๊าซไฮโดรเจน 60 ปอนด์ต่อลูกบาศก์นิ้ว โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีความเข้มข้นของแพลตินัมร้อยละ 0.6 และฟลูออไรด์ร้อยละ 0.1 บนตัวรองรับอะลูมินา ผลการวิจัยพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มีค่าออกเทนเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้จากสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีโครงสร้างแบบโซ่กิ่งและสารประกอบอะโรมาติกเพิ่มขึ้น ในขณะที่สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีโครงสร้างแบบโซ่ตรงลดลง