ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษากังหันไอความดันต่ำขนาดเล็กสำหรับใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์
Library Call : ก1214
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในการศึกษากังหันไอความดันต่ำขนาดเล็กนี้ ได้สร้างเครื่องกังหันแบบแรงผลักชนิด 2 ขั้นความเร็ว มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยวงล้อใบกังหันไม่เกิน 152 มิลลิเมตร ทำการทดลองหาข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะการทำงานของเครื่องกังหัน โดยใช้อากาศอัดที่ความดันขนาดต่าง ๆ ระหว่าง 0.5 ถึง 4.0 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ของความดันเกจภายใต้เงื่อนไขหรือภาวะของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวฉีดและจำนวนหัวฉีด จากผลการทดลองพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดกับอัตราหมุน และกำลังงานกับอัตราหมุน ที่ภาวะต่าง ๆ สอดคล้องกับทางทฤษฎี เมื่ออัตราไหลของมวลอากาศลดลง แรงบิดและกำลังงานจะไม่ลดลงอย่างเป็นสัดส่วนกันแต่จะลดลงมากขึ้นเมื่ออัตราไหลมีค่าต่ำลง เช่น เมื่อลดจำนวนหัวฉีดจาก 4 รู เหลือ 2 รู แรงบิดและกำลังงานที่ได้จะลดลงมากกว่าร้อยละ 50 แสดงให้เห็นว่า ถ้าให้เครื่องกังหันขนาดเล็กทำงานที่ขนาดกำลังต่ำจะยิ่งมีประสิทธิภาพต่ำ เนื่องจากการสูญเสียกำลังงานจะเป็นสัดส่วนที่มากเมื่อเทียบกับกำลังงานที่เครื่องกังหันจะให้ได้ สำหรับการใช้อัตราไหลของมวลอากาศที่เท่ากัน พบว่า เมื่อใช้หัวฉีดที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 มิลลิเมตร จะให้กำลังงานสูงสุดสูงกว่าเมื่อใช้หัวฉีดที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.0 และ 2.5 มิลลิเมตร เช่นที่อัตราไหลของมวลอากาศเท่ากับ 6x10?3 กิโลกรัมต่อวินาที เมื่อใช้หัวฉีดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 มิลลิเมตร จะให้กำลังงานสูงสุดสูงกว่าเมื่อใช้หัวฉีดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.0 มิลลิเมตร เท่ากับ 9.8 วัตต์ และสูงกว่าเมื่อใช้หัวฉีดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 มิลลิเมตร เท่ากับ 12.8 วัตต์ และจากการทดลองใช้ใบหมุนเพียงแถวเดียว สามารถสรุปได้ว่า ในกรณีเครื่องกังหันไอขนาดเล็ก เครื่องกังหันชนิด 2 ขั้นความเร็ว นอกจากจะสร้างยากแล้วยังมีการสูญเสียภายในมากอาจจะทำให้ได้ผลไม่คุ้มค่า