ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การพิสูจน์เอกลักษณ์และฤทธิ์ต้านจุลชีพของแอคติโนมัยซีทส์จากดินบริเวณเกาะเสม็ด
Library Call : ว1435.5
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในการศึกษาเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์และคัดเลือกเชื้อที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพของแอคติโนมัยซีทส์ 100 ไอโซเลตที่แยกจากดิน 35 ตัวอย่างจากบริเวณชายฝั่งของเกาะเสม็ดจังหวัดระยอง โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยา การเจริญ สรีรวิทยา และคุณสมบัติทางชีวเคมีของเชื้อ พบว่าเชื้อที่แยกได้ 80 ไอโซเลตเป็นแบคทีเรียสกุลสเตรปโตมัยซีส และอีก20 ไอโซเลตเป็นแบคทีเรียสกุลไมโครโมโนสปอร่า การคัดเลือกขั้นต้นพบว่าสเตรปโตมัยซีส55 ไอโซเลตและไมโครโมโนปอร่า 14 ไอโซเลตสามารถสร้างสารที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพได้โดยส่วนใหญ่สามารถสร้างสารต้านการเจริญของเชื้อ ~iStaphylococcus aureus~i ATCC25923, ~iBacillus subtilis~i ATCC 6633 และ ~iCandida albicans~i ATCC 10231 ได้ดีและมีบางไอโซเลตสามารถสร้างสารต้านเชื้อ ~iEscherichia coli~i ATCC 25922 และ~iPseudomonas aeruginosa~i ATCC 27853 ได้ การคัดเลือกขั้นที่สองพบว่าสายพันธุ์PC 4-3 ที่ให้ผลดีในการต้านการเจริญของเชื้อจุลชีพถูกคัดเลือกเพื่อการหมักสารทุติยภูมิสายพันธุ์นี้มี L-diaminopimelic acid เป็นองค์ประกอบในผนังเซลล์ จากการวิเคราะห์ลำดับเบสบนสาย 16S rDNA และสายวิวัฒนาการพบว่ามีความใกล้เคียงกับสเตรปโตมัยซีสสายพันธุ์NRRL B-1865 สิ่งสกัดด้วยเอธิลอะซิเตทจากน้ำหมักของสายพันธุ์นี้แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อ~iS.aureus~i ATCC 25923, ~iB.subtilis~i ATCC 6633 และ ~iC.albicans~i ATCC 10231ได้ เมื่อทำการแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีทางโครมาโตกราฟฟีพร้อมการทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพสามารถแยกได้สารในกลุ่ม ansamycins ที่เคยพบแล้ว 2 ชนิดคือ geldanamycin และ17-~iO~i-demethylgeldanamycin การพิสูจน์โครงสร้างทางเคมีของสารนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล UV, IR, MS และ NMR spectroscopy ร่วมกับการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีการรายงานมา สาร geldanamycin แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อ ~iS.aureus~i ATCC 25923 และ~iC.albicans~i ATCC 10231