ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ในน้ำเสียชุมชนโดยสารสกัดจากขมิ้นชัน
Library Call : PJ.2549 / 3791
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ทำการสกัดขมิ้นชันด้วยเอธานอล ได้ของเหลวหนืด สีน้ำตาลแดง และทดสอบความไวต่อการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ 100 สายพันธุ์ (CUR1-CUR100) ที่คัดเลือกจากน้ำเสียชุมชนคลองสามเสน ด้วยสารสกัดขมิ้นชันที่ใช้น้ำกลั่นเจือจางความเข้มข้นลง 10 เท่าจะได้สารสกัด 5 ความเข้มข้นดังนี้ 5.456 มิลลิโมล/ลิตรหรือเท่ากับ10-1, 10-2, 10-3, 10-4 และ 10-5 เท่าโดยใช้น้ำกลั่นปลอดเชื้อเป็นชุดควบคุม ผลการทดสอบพบว่าที่ระดับความเข้มข้นเจือจาง 10-1 และ10-2 เท่าสามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่คัดเลือกได้เป็นจำนวนร้อยละ 52 และ 23 ตาม ลำดับ ส่วนที่ความเข้มข้นที่เจือจาง10-3 10-4 และ 10-5 เท่าไม่สามารถยับยั้งได้ ดังนั้นระดับความเข้มข้นที่เจือจางของสารสกัดที่สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ได้มากที่สุดคือ 10-1 เท่าซึ่งมีความเข้มข้น 5.456 มิลลิโมล/ลิตร สามารถยับยั้งจุลินทรีย์สายพันธุ์ CUR2, CUR4, CUR21, CUR22, CUR27, CUR77 และ CUR81 ได้ดีที่สุดโดยมีบริเวณที่ถูกยับยั้งเป็นวงใสมีความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 11 มิลลิเมตร เมื่อตรวจสอบสายพันธุ์ของจุลินทรีย์เบื้องต้นด้วยการย้อมสีแกรม และการเพาะเลี้ยงบนอาหารวุ้นแมคคองกี พบว่าจุลินทรีย์ร้อยละ 86 เป็นเชื้อแกรมลบ และจุลินทรีย์จำนวน 4 สายพันธุ์ที่มีโคโลนีสีแดงได้แก่ CUR4, CUR21, CUR23 และCUR58 ซึ่งตัวอย่างจุลินทรีย์ดังกล่าวอาจเป็นจุลินทรีย์ที่ก่อโรค ทั้งนี้ต้องศึกษาด้วยวิธีทางชีวเคมีเพิ่มเติม เพื่อระบุสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ที่ถูกยับยั้งการเจริญให้แม่นยำยิ่งขึ้น สารสกัดจากขมิ้นชันนี้น่าจะนำไปใช้ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในพื้นที่น้ำท่วมขัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยระดับความเข้มข้นที่เจือจางต่ำที่สุดที่สามารถนำไปใช้คือ 10-2 เท่าหรือเท่ากับ 0.5456 มิลลิโมล/ลิตร ซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ตัวอย่างที่มีโคโลนีสีแดง ซึ่งอาจเป็นจุลินทรีย์ก่อโรคได้ 2 สายพันธุ์ได้แก่ CUR4 และ CUR23 จากทั้งหมด 4 สายพันธุ์ แต่ควรมีการพัฒนารูปแบบวิธีการใช้ที่เหมาะสม และควรมีการศึกษาความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำ ความคงทนในสิ่งแวดล้อม และเส้นทางการแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อม