ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคทางเดินอาหาร (Salmonella Typhimurium และ Bacillus cereus) ด้วย Nisin producing Lactococcus sp. ในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต
Library Call : PJ.2548 /3249
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : Lactococcus lactis WNC 20 แยกได้จากแหนม สามารถสร้างสาร nisin Z ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียแกรมบวกบางสายพันธุ์ รวมทั้ง Bacillus cereus งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยับยั้งการเจริญของ Salmonella Typhimurium และ Bacillus cereus โดย Lc. lactis WNC 20 เปรียบเทียบกับหัวเชื้อในท้องตลาด (LC1) ในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต เมื่อเติม Salmonella sp. เริ่มต้นประมาณ 103 และ 104 CFU/ml ไม่สามารถตรวจพบ Salmonella sp. หลังการบ่มโยเกิร์ต 48 ชั่วโมง เมื่อเติม B. cereus เริ่มต้นประมาณ 102 และ 104 CFU/ml ไม่สามารถตรวจพบ B. cereus ในโยเกิร์ตที่ใช้ LC1 เป็นหัวเชื้อ หลังบ่ม 24 และ 48 ชั่วโมงตามลำดับ ในโยเกิร์ตที่ใช้ Lc. lactis WNC 20 พบว่า มีการลดลงของ B. cereus หลังบ่ม 48 ชั่วโมง ประมาณ 2 - 3 log cycle ซึ่งอาจเป็นผลจากสารไนซิน เนื่องจากความเป็นกรดด่างมีค่าคงที่หลังการบ่ม 16 ชั่วโมง และยังคงตรวจพบ B. cereus หลังการบ่ม 72 ชั่วโมง ดังนั้น LC1 จึงมีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับอาหารได้ดีกว่า Lc. lactis WNC 20