ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การคัดแยกน้ำมันหอมระเหยบางชนิดที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย
Library Call : วพ.2539 / 2832
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการคัดแยกน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียแล้ววิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีโดยใช้เทคนิคแกสโครมาโทกราฟี/แมสสเปกโทรเมตรี โดยนำพืช 23 ชนิดมาสกัดแยกน้ำมันหอมระเหยและนำมาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย 6 สายพันธุ์ ได้แก่ Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Steptococcus pyogenes, Salmonella typhi, Escherichia coil และ Pseudomonaas aerginosa จากการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียด้วยวิธี agar diffusion test พบว่าน้ำมันกระชาย (Black Galingale oil) สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทั้ง 6สายพันธุ์ และน้ำมันเทพธาโร (Cinnamon oil) สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย 5 สายพันธุ์ ยกเว้น Pseudomonaas aerginosa แต่มีประสิทธิภาพยับยั้งสูงสุด ค่าความเข้มข้นต่ำสุดของน้ำมันกระชายในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียมีค่าระหว่าง 42.3-338.3 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร จากการวิเคราะห์น้ำมันหอมระเหยโดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี/แมสสเปกโทรเมตรี พบว่าน้ำมันกระชายมีองค์ประกอบหลักคือ 3-Carene (33.83%) และ Geraniol (28.84%) ส่วนน้ำมันเทพธาโรมีองค์ประกอบหลักคือ Linalool (96.17%) และสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียได้