ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาการยับยั้งเชื้อก่อโรค Salmonella sp. ของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต
Library Call : PJ.2545 / 2401
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : โยเกิร์ตเป็นอาหารที่มีการเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติสามารถต่อต้านเชื้อก่อโรคบางชนิดในมนุษย์ การทดลองนี้ได้ทดสอบการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารด้วย หัวเชื้อแลกติคแอซิดแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต ทั้ง 5 ชนิด คือ LC1 , Nestle , Dutche , Dutche Bio , Foremost การทดลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 จะลงเชื้อ Salmonella sp. ปริมาณ 104 CFU/mlในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตทั้ง 5 ชนิด พบว่าปริมาณจุลินทรีย์ค่อยๆลดลงตามระยะเวลาการเก็บ และหัวเชื้อแลกติคแอซิดแบคทีเรียสามารถที่จะแสดงผลยับยั้งเชื้อ Salmonella sp. ในส่วนที่ 2 มีการลงเชื้อ Salmonella sp.ในปริมาณ 108 CFU/ml พบว่าปริมาณเชื้อแลกติคแอซิดแบคทีเรียลดลงอย่างมาก ในขณะที่เชื้อ Salmonella sp. จะลดลงตามระยะเวลาการเก็บ การเปลี่ยนแปลงของค่าความเป็นกรด-ด่างของทั้ง 2 ส่วนของการทดลองจะลดลงอย่างช้าๆในช่วง15 วันแรกของการหมัก และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเปอร์เซ็นต์กรดแลกติค เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ โดยสรุปพบว่าหัวเชื้อ แลกติกแอซิดแบคทีเรียในโยเกิร์ตสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Salmonella sp. ได้ เมื่อมีปริมาณของ Salmonella sp. เริ่มตันในช่วงพิสัย 104 - 105 CFU/ml