ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ของสารสกัดพืชสมุนไพร
Library Call : Sepr 18/42 ค4.3
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ของสารสกัดพืชสมุนไพร โดยการทดสอบความไวของเชื้อต่อสารสกัดสมุนไพร (Susceptibility test) ด้วยวิธี Agar diffusion method และการหาระดับสารต่ำสุดที่ยับยั้งการเจริญของเชื้อ (minimum inhibitory concentration,MIC) จากการศึกษาสารสกัดพืชสมุนไพร 33 ชนิด เมื่อทดสอบด้วยวิธี Agar diffusion method พบว่า มีสารสกัดพืชสมุนไพร 21 ชนิด ที่แสดงฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ โดยมีสารสกัดพืชสมุนไพร 20 ชนิด ที่ยับยั้งการเจริญของเชื้อ Staphylococcus aureus ATCC 6538P , สารสกัดพืชสมุนไพรอย่างละ 2 ชนิดยับยั้งการเจริญของเชื้อ Candida albicans ATCC 6633. หรือเชื้อ Candida albicans ATCC 10230 หรือ Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 และ ไม่มีสารสกัดพืชสมุนไพรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ที่ยับยั้งการเจริญของเชื้อ Salmonella typhimurium ATCC 14028 การหาระดับสารต่ำสุดที่ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ (MIC) ทดสอบโดยวิธี Microtiter Plate Broth Dilution Technique พบว่า สาร Plumbagin ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ Staphylococcus aureus ATCC 6538P, Bacillus subtilis ATCC 6633, Candida albicans ATCC 10230 , Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 ด้วยค่า MIC เท่ากับ 62.5, 62.5 , 250.0, 16,000.0 ?g/ml ตามลำดับ สารสกัดจากใบพืช Goniothalamus marcanii Craib ยับยั้งการเจริญของเชื้อ Staphylococcus aureus ATCC 6538P , Candida albicans ATCC 10230 และ , Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 ด้วยค่า MIC เท่ากับ 500.0>750.0 ,500.0 ?g/ml ตามลำดับ สารสกัดจากใบพืช Aglara elaeagnoidea และ สารสกัดจากใบพืช Walsura robusta ยับยั้งการเจริญของเชื้อ Staphylococcus aureus ATCC 6538 P ด้วยค่า MIC เท่ากับ 500.0>750.0 ?g/ml ตามลำดับ