ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากโบรโมเตตโตรนิคทริฟเฟลต
Library Call : PJ.2539 / 1051
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้เป็นการสังเคราะห์ bromotetronic triflate จาก ethyl acetoacetate และศึกษาการเกิดปฏิกิริยา coupling ระหว่าง bromotetronic triflateกับ สารประกอบ heterocyclic trimethylstannane 2 ชนิด ผลการทดลองที่ได้ คือ เกิดปฏิกิริยา coupling โดยสูญเสียหมู่ triflate หมู่เดียว นอกจากนี้ยังได้ทำการเตรียม tetronic acid ที่มีหมู่แทนที่ 1-trimethyl stannyl -2,4-di(methoxy methoxy) benzene เพื่อนำไปใช้ในการเตรียม puerol A ซึ่งเป็นสารประกอบ butenolide ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ