ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์เจลระงับเชื้อจากพอลิแซ็กคาไรด์ของทุเรียน
Library Call : วพ48/1094
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : พัฒนาผลิตภัณฑ์เจลระงับเชื้อโดยใช้สารสกัดพอลิแซ็กคาไรด์จากทุเรียนเป็นสารก่อเจลและยับยั้งแบคทีเรียเป็นตัวยาสำคัญ เนื่องจากค้นพบว่า เจลพอลิแซ็กคาไรด์มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ความเข้มข้น 2.5 % ในน้ำ การพัฒนาสูตรตำรับยังใช้ tea tree oil (TTO) และ betel oil (BO) เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ ทำการทดสอบความไวของจุลินทรีย์หลายสายพันธุ์ที่ถูกยับยั้งด้วย TTO ในหลอดทดลอง พบว่า TTO มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย 9 สายพันธุ์ และรา 2 สายพันธุ์ จากการทดสอบความไวของจุลินทรีย์โดยเทคนิค agar diffusion method พบว่า tea tree oil ความเข้มข้นตั้งแต่ 0.312 เปอร์เซ็นต์ ให้ inhibition zone เป็นวงใสมีขอบเขตที่คมชัดบนจานอาหารวุ้นต่อเชื้อ Staphylococcus aureus ATCC 6538P Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 Micrococusluteus ATCC 9341 Bacillus subtilis ATCC 6633 Escherichia coli ATCC 25922 Salmonella typhimurium ATCC 14028 Proteus vulgaris ATCC 13315 Klebsiella pneumonia ATCC 10031 Pseudomonas aeruginosa ATCC 9721 Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 และ Candida albicans ATCC 10230 ตามลำดับ การทดสอบโดยเทคนิค broth macrodilutionเพื่อหาปริมาณของ TTO มีช่วงค่า 0.036%-0.312% ความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (MBC) ของ TTO มีข่วงค่า 0.078 %-0.625% สามารถเตรียมตำรับผลิตภัณฑ์เจลระงับเชื้อจากสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ทั้ง 3 ชนิด คือ เจลพอลิแซ็กคาไรด์จากเปลือกทุเรียน tea tree oil (TTO) และ betel oil (BO) สูตรตำรับที่เตรียมได้สำเร็จและคัดเลือกไว้มี 3 สูตร คือ ผลิตภัณฑ์เจลพื้น(NO.12) ผลิตภัณฑ์เจลระงับเชื้อที่มี TTO (NO.33) ผลิตภัณฑ์เจลระงับเชื้อที่มี TTO ร่วมกับ BO (NO.43) การทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ (NO.12 NO.33 และ NO.43) โดยให้ผ่าน freeze-thaw cycles 6 รอบ และที่ตั้งทิ้งไว้อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 วัน ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ ผลิตภัณฑ์เจลระงับเชื้อ NO.33 และ NO.43 สามารถฆ่าเชื้อ S. aureusและ E. coli โดยดุจากจำนวนโคโลนีลดลงถึง 0 ได้ภายใน 6-24 ชั่วโมง ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของผลิตภัณฑ์เจลระงับเชื้อต่อแบคทีเรียของผลิตภัณฑ์เจลระงับเชื้อต่อแบคทีเรีย 9 สายพันธุ์ และเชื้อรา 2 สายพันธุ์ โดยวิธีทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ด้วยเทคนิค agar diffusion method พบ inhibition zone บนอาหารวุ้นเลี้ยงเชื้อกับผลิตภัณฑ์เจลระงับเชื้อ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เจลระงับเชื้อ (NO.33) ที่มี 1% TTO ร่วมกับ 0.2% Bo แสดงฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ S. aureus, Ps. Aeruginosa, S.epidermidis, M. luteus, E. coli, B. subtilis, P. vulgaris, S.typhimurium, K. pneumonia, C. albicansและ S. cerevisiaeได้ดี การศึกษาแบบนอกกาย (in-vivo) โดยการประเมินความแรงของฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียจากจำนวนโคโลนีของเชื้อที่ได้จาก การแตะนิ้วบนจานเลี้ยงเชื้อทั้งก่อนและหลังการล้างมือด้วยผลิตภัณฑ์เจล (สูตร NO.33และ NO>43) และผลิตภัณฑ์เจลพื้น(NO.12) ผลิตภัณฑ์เจลระงับเชื้อ NO.43 และ NO.33 แสดงให้เห็นการลดลงของจำนวนโคโลนีของเชื้อตามปกติที่อยู่บนมือได้ดีกว่าการล้างมือด้วยน้ำประปา ความแรงของการยับยั้งแบคทีเรีย ของผลิตภัณฑ์เจลระงับเชื้อยังได้ทำการประเมินโดยเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ clean feel ที่มีจำหน่าย พบว่าการลดลงของเชื้อตามปกติบนมือหลังการล้างด้วยผลิตภัณฑ์ NO33. หรือ 43 เปรียบเทียบได้กับการใช้ clean feel