ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาการเก็บกักพลังงานแสงของโครงสร้างเฮเทอโร ที่มีช่องนำคลื่นริดจ์เพื่อประยุกต์ใช้ในเลเซอร์ไดโอด
Library Call : ก431
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : วิเคราะห์และทดลองสร้างเลเซอร์ไดโอดที่มีโครงสร้างของช่องนำคลื่นริดจ์ คุณสมบัติของการนำคลื่นแสงได้ถูกศึกษา ด้วยวิธีการประมาณค่าดัชนีหักเหประสิทธิผล จากวิธีการดังกล่าวสามารถคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การเก็บกักแสง ซึ่งหมายถึงค่าอัตราส่วนของพลังงานแสง ที่ถูกเก็บกักไว้ในช่องนำคลื่น และใช้ในการวิเคราะห์ถึงผลของค่าความหนาของชั้นกำเนิดแสง ชั้นของช่องนำคลื่นและชั้นเปลือก ที่เป็นองค์ประกอบของโครงสร้างเก็บกักพลังงานแสง ในทิศทางตั้งฉากหัวต่อแบบพื้นฐาน คือ DH, LOC และ SCH ซึ่งได้ค่าความหนาที่เหมาะสม ที่ทำให้โครงสร้างมีคุณสมบัติแบบโหมดเดี่ยว ในแนวตั้งฉากกับรอยต่อในแต่ละเงื่อนไขในแต่ละกรณี สำหรับการมีคุณสมบัติแบบโหมดเดี่ยวในแนวขนานกับรอยต่อ สามารถวิเคราะห์ได้จากความสัมพันธ์ของค่าความหนาที่เหลือ ของชั้นเปลือกด้านบนและความกว้างของริดจ์ การทดลองสร้างเลเซอร์ไดโอดที่มีโครงสร้างเป็นแบบริดจ์ ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานแบบ DH และมีชั้นกำเนิดแสงหนา 0.2 ไมครอน ได้ถูกสาธิตด้วยวิธีการปลูกผลึกอิพิแทกซีจากสถานะของเหลว สำหรับโครงสร้างริดจ์นี้มีความกว้าง 4 ไมครอน และความหนาที่เหลือของชั้นเปลือกด้านบน 0.35 ไมครอน ซึ่งได้จากวิธีการกัดทางเคมีแบบเปียก ทำให้ได้ค่าความแตกต่างของค่าดัชนีหักเหประสิทธิผล ในแนวขนานหัวต่อมีค่า 0.002 เพื่อให้ได้ลำแสงเลเซอร์เป็นจุดเดี่ยว เลเซอร์ไดโอดที่ผลิตได้นี้มีค่ากระแสขีดเริ่มต้น ของการเปล่งแสงเลเซอร์อยู่ระหว่าง 120 ถึง 150 มิลลิแอมป์ และมีประสิทธิภาพเชิงควอนตัมภายนอกอยู่ระหว่าง 2.5% ถึง 3.6% จากตัวอย่างที่มีความยาวคาวิตีในช่วง 500 ถึง 600 ไมครอน