ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่แยกจากมังคุดและกระท้อน
Library Call : Sepr 19/45 ค3.9
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : แบคทีเรียเอนโดไฟท์(Endophytic bacteria) เป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อของพืช มีรายงานการทดลองพบ Endophytic microorganism ที่แยกจากเนื้อเยื่อพืชมีประสิทธิภาพเป็นตัวควบคุมทางชีวภาพ เช่น สามารถต่อต้านเชื้อก่อโรคบางชนิดของพืชได้ จึงน่าสนใจที่ศึกษาฤทธิ์ของแบคทีเรียเอนโดไฟท์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อก่อโรคในคน ในการศึกษานี้ได้แยกแบคทีเรียเอนโดไฟท์จากพืชที่เป็นสมุนไพรและผลไม้ไทย 2 ชนิด คือ มังคุดและกระท้อนพบว่าสามารถแยกเชื้อจากส่วนต่างๆ คือ ใบ ก้าน ผล ได้ทั้งหมด 45 isolates นำแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่แยกได้มาย้อมสีกรัม พบว่าส่วนใหญ่ติดสีกรัมบวก รูปร่างแท่ง จากนั้นนำแบคทีเรียเอนโดไฟท์ทั้งหมดมาเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว 2 ชนิด คือ Nutrient broth (NB) และ Nutrient broth ที่เติมแป้งข้าวเหนียว (0.5%) (NBc) บ่มที่อุณหภูมิห้องนาน 3 วัน ใช้เครื่องเขย่าแบบหมุนวน นำไปปั่นให้ตกตะกอน ดูดเฉพาะส่วนน้ำเลี้ยงเชื้อมาทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อทดสอบ 5 ชนิด โดยวิธี Agar diffusion ได้ผลดังนี้ แบคทีเรียเอนโดไฟท์ของมังคุดมีให้ผลต้านเชื้อทดสอบ 42.9% (3/7) โดยที่เพาะเลี้ยงใน NB มีฤทธิ์ต้าน Staphylococcus aureus ATCC 29213(2/7)และ Pseudomonas aeruginosa ATTCC 27853 (1/7) โดยไม่มีผลต่อ Bacillus cereus ATCC 11778 , Escherichia coli ATCC 25922 และ Candida albicans ATCC 10230 เลยและเมื่อใช้ NBcในการเพาะเลี้ยงพบว่าได้ผลเช่นเดียวกับ NB แต่จะมีเชื้อ 1 isolate ที่ต้าน S. aureus ATCC 292213 สามารถต้าน B.cereus ATCC 11778 ได้ด้วย ส่วนแบคทีเรียเอนโดไฟท์ ของกระท้อนให้ผลต้านเชื้อทดสอบ 90% (9/10) โดยที่เพาะเลี้ยงใน NB มีฤทธิ์ต้านเฉพาะ S. aureus ATCC 29213 (1/10) และ B.cereus ATCC 11778 (3/10) และยังพบ 4 isolates มีฤทธิ์ต้านทั้ง S. aureus ATCC 29213 และ B. cereus ATCC 11778 และเมื่อเพาะเชื้อใน NBcจะพบการต้านฤทธิ์มากขึ้นโดยสามารถต้าน E.coli ATCC 25922(3/10) และ Ps.aeruginosa ATCC 27853(2/10) ได้ด้วย นอกจากนั้นยังได้ทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดจากพืชทั้ง 2 ชนิดโดยใช้เอทานอล เพื่อเปรียบเทียบฤทธิ์กับแบคทีเรียเอนโดไฟท์ พบว่าสารสกัดจากกระท้อนไม่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ทดสอบ ส่วนสารสกัดจากกิ่ง ใบ และผลของมังคุดมีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดจากพืชทั้ง 2 ชนิดโดยใช้เอทานอล เพื่อเปรียบเทียบฤทธิ์กับแบคทีเรียเอนโดไฟท์ พบว่าสารสกัดจากกระท้อนไม่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ทดสอบ ส่วนสารสกัดจากกิ่ง ใบ และผลของมังคุดมีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ทดสอบทุกชนิด ยกเว้น E.coli ATCC 25922 และ C. albicans ATCC 10230 สรุปการศึกษาทดลองว่า แบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่แยกจากมังคุดและกระท้อน มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ทดสอบที่อาจก่อโรคของคนได้ ยกเว้น C. albicans ATCC 10230 เท่านั้น