ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารบริสุทธิ์ที่สกัดจากต้นเปล้าใหญ่
Library Call : Sepr 16/46 ค3.3
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าเชื้อจุลินทรีย์มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้ดื้อยาต้านจุลินทรีย์มากขึ้น ทำให้มีการค้นหายาต้านจุลินทรีย์ชนิดใหม่โดยเฉพาะการค้นหาสารที่สกัดได้จากสมุนไพร จึงมีการศึกษาสารสกัดบริสุทธิ์ที่ได้จากต้นเปล้าใหญ่ Croton roxburghii NP. Balakrว่ามีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ชนิดใดได้บ้าง สารสกัดบริสุทธิ์ที่ทำการศึกษามีอยู่ 8 ตัวอย่าง คือสารสกัดบริสุทธิ์ C-1, C-2, C-3, C-5, C-7, C-19, C-101 และ CB22/2202 จุลินทรีย์ที่ใช้ทดสอบมีดังนี้ Staphylococcus aureusเป็นตัวแทนของแบคทีเรียรูปกลมแกรมบวก, Escherichia coli เป็นตัวแทนของแบคทีเรียรูปแท่ง (coli form) แกรมลบ, Bacillus subtilisเป็นตัวแทนของแบคทีเรียรูปแท่งแกรมบวก , Pseudomonas aeruginosaเป็นตัวแทนของแบคทีเรียรูปแท่งแกรมลบ, Saccharomyces cerevisiaeเป็นตัวแทนของยีสต์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา Agar diffusion จากผลการทดสอบสารสกัดบริสุทธิ์ที่ทำศึกษาไม่มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ชนิดใดเลย อย่างไรก็ตามสารสกัดบริสุทธิ์ที่ได้จะต้องทำการทดสอบด้วยวิธีการอื่นต่อไป