ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิด
Library Call : PJ.2550 / 4035
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรจำนวน 9 ตัวอย่าง โดยผสมลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ให้มีความเข้มข้นของสารสกัดเท่ากับ 0.25 0.50 1 2 และ 3 mg/ml เมื่อนำมาทดสอบกับเชื้อรา Aspergillus niger และยีสต์ Candida shehatae เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่เป็น negative control คือ PDA ที่ไม่ผสมสารอื่น และ PDA ที่ผสมตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัดตัวอย่างพืชสมุนไพร 4 และ 12 ml/ml และ positive control คือ PDA ที่ผสม cycloheximide 10 mg/ml พบว่าว่านนางคำที่สกัดด้วยชั้นเฮกเซน สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ A. niger ได้ดีที่สุดที่ระดับความเข้มข้น 3 mg/ml โดยคิดเป็นร้อยละ 64.05 แต่ไม่สามารถยับยั้งการงอกของสปอร์ A. niger ได้ ส่วนการนำมาทดสอบกับยีสต์ C. shehatae พบว่าว่านนางคำและขี้เหล็กที่สกัดด้วยชั้นเอทานอล สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ C. shehatae ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความเข้มข้น 2 และ 3 mg/ml ตามลำดับ และเมื่อนำสารสกัดสมุนไพรดังกล่าวมาทดสอบกับเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ Staphylococcus aureus และ Escherichia coli เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่เป็น negative control คือ NA ที่ไม่ผสมสารอื่น และ NA ที่ผสมตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัดตัวอย่างพืชสมุนไพร 4 ml/ml และ positive control คือ NA ที่ผสม kanamycin 50 mg/ml พบว่าว่านนางคำ ทั้งที่สกัดด้วยชั้น เฮกเซนและเอทานอล ตลอดจนขี้เหล็ก สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ S. aureus ได้ที่ระดับความเข้มข้น 0.25 mg/ml ส่วนราชพฤกษ์ และกลิ้งกลางดง สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ S. aureus ได้ที่ระดับความเข้มข้น 0.50 mg/ml แต่ไม่มีสารสกัดจากสมุนไพรตัวอย่างใดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ E. coli ได้