ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : สารยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์จากราเอนโดไฟต์ที่แยกจากใบกวาวเครือขาว Pueraria mirifica
Library Call : วพ.2548 / 4210
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อแยกสารยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์จากราเอนโดไฟต์ที่แยกจากใบกวาวเครือขาว Pueraria mirifica เก็บใบกวาวเครือขาวจาก 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ลพบุรี ตาก และเชียงราย มาคัดแยกราเอนโดไฟต์โดยผ่านวิธีฆ่าเชื้อที่ผิวนอก สามารถแยกราได้ทั้งหมด 43 ไอโซเลต ทำการทดสอบการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ด้วยวิธี Dual ager diffusion technique พบว่าราเอนโดไฟต์สายพันธุ์ 63LVM01, 63LVM03, และ 63LVM04 มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์มากกว่า 1 ชนิด เมื่อนำราเอนโดไฟต์สายพันธุ์ 63LVM01 มาพิสูจน์เอกลักษณ์ทางสัณฐานวิทยาและอณูชีววิทยาเมื่อเทียบลำดับ DNA บริเวณ ITS1 ITS2 และ 5.8S rRNA พบว่าราเอนโดไฟต์สายพันธุ์ 63LVM01 จัดเป็น Mycoleptodiscus sp. ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ทดสอบได้ 3 ชนิด คือ Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus และ Candida albicans และสามารถยับยั้งได้ดีที่สุด ดังนั้นจึงเลือกราเอนโดไฟต์สายพันธุ์ 63LVM01 มาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว Yeast extract broth (YEB) แล้วนำมาสกัดและแยกสารที่ราสร้างขึ้นด้วยเทคนิคทางโครมาโทกราฟีและการตกผลึกได้สาร 4 ชนิด ประกอบด้วย Uracil และ Cyclo (L-Pro-L-Leu) และสารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติใหม่ 2 ชนิดคือ Cyclo (L-Ser-L-Tryp) และ Cyclo (L-Ala-L-Tryp) ซึ่งสารที่ได้ทั้ง 4 ชนิด ได้มากจากสารสกัดหยาบเอธิลแอซิเตตของน้ำเลี้ยงเชื้อ ทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารทั้ง 4 ชนิด ด้วยวิธี minimum inhibitory concentration method (MIC) เมื่อใช้ Penicillin G, Erythomycin, Sulfadimidine, Streptomycin, Ketoconazole และ Iprodine เป็น positive control พบว่า Cyclo (L-Pro-L-Leu) มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ B. subtilis ATCC 6633 ได้ปานกลางที่ค่า MIC เท่ากับ 1.96 (9.33) ?g/ml (?M) และมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ E.coli ATCC 25922 และ C. albicans ATCC 10231 ได้ต่ำและ Cyclo (L-Ser-L-Tryp) มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ C.albicans ATCC 10231 สูงที่ค่า MIC เท่ากับ 1.96 (7.18) ?g/ml (?M) ซึ่งมีฤทธิ์ดีกว่า Ketoconazole และ Iprodine 2.6 และ 4.2 เท่า ตามลำดับ