ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : สารออกฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์จากราเอนโดไฟต์ที่แยกจากกรวยป่า Casearia grewiaefolia Vent. กอมขม Picrasma javanica BI. เพกา Oroxylum indicum (L.) Vent. และทองหลางลาย Erythrina variegata Linn. 
Library Call : วพ.2552 / 5460
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ทำการหาสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่แยกจากราเอนโดไฟต์ที่แยกจากกรวยป่า กอมขม เพกา และทองหลางลาย โดยนำสารสกัดหยาบจากราเอนโดไฟต์มาทำการแยกสารบริสุทธิ์โดย ใช้เทคนิคทางโครมาโทกราฟี ได้สารบริสุทธิ์ 9 ชนิด ดังนี้ alternariol monomethyl ether (1), 5- carbomethoxymethyl-2-heptyl-7-hydroxychromone (2), altersolanol A (3), macrosporin (4), 1, 2, 4, 5-tetrahydroxy-7-methoxy-2-methyl-1, 2, 3, 4-tetrahydroanthracene-9, 10-dione (5), alternariol (6), altenusin (7), 3’-methoxy-2-methylbiphenyl-4, 5, 5’-triol (8) และ 5’-epialtenuene (9) การพิสูจน์ โครงสร้างทางเคมีของสารเหล่านี้ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูล NMR ร่วมกับการเปรียบเทียบข้อมูลที่มีการ รายงานมาก่อน สาร (3), (5) และ(7) แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียเมื่อทดสอบด้วยวิธี MIC จากการ ประเมินฤทธิ์ร่วมของสารบริสุทธิ์และยา โดยใช้วิธี checkerboard พบว่าเมื่อสาร (5) แสดงผลเสริมฤทธิ์ (synergistic) กับเตตร้าซัยคลินในการต้านเชื้อ S. aureus (FIC index 0.12) และสาร (7) แสดงฤทธิ์เสริม กับเซฟไตรอะโซนในการต้านเชื้อ P. vulgaris (FIC index 0.09) จากการจำแนกชนิดของราโดยใช้ สัณฐานวิทยา และ ไรโบโซมอล RNA ยีนพบว่าราเอนโดไฟต์ 10B จัดอยู่ในสายพันธุ์ Alternaria sp.