ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินของสารสกัดจากสมุนไพรไทยในเซลล์เคอราติโนไซต์ของมนุษย์ : การศึกษาความเกี่ยวข้องระดับโมเลกุลของสารชีวโมเลกุลในเครือข่ายสัญญาณของ NF-KB
Library Call : 531975  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังซึ่งมีการเจริญของเซลล์ผิวหนังชั้นหนังกำพร้าที่เร็วกว่าปกติและมีการสร้างเซลล์ผิวหนังชั้นหนังกำพร้าที่ไม่สมบูรณ์ การค้นหายารักษาโรคสะเก็ดเงินเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเป็นด้านที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน การศึกษาก่อนหน้านี้โดยใช้เซลล์เคอราติโนไซต์ของมนุษย์ (HaCaT) เป็น in vitro model และใช้สารสกัดจากสมุนไพรไทย ข่า น้อยหน่า และขมิ้น ซึ่งสกัดโดยใช้ เอทานอลเป็นตัวทำละลาย พบว่ามีฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงิน และการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่ากลไกการต้านโรคสะเก็ดเงินในระดับโมเลกุลของสารสกัดสมุนไพรไทยเหล่านี้มีการทำงานผ่านเครือข่ายของสัญญาณ NF-KB หรือไม่อย่างไร ผลของการศึกษาด้วยเทคนิค Semi-quantitative RT-PCR และ report gene ทั้ง 10 ยีนในเครือข่ายของสัญญาณ NF-KB ในเซลล์ HaCaT พบว่า สารสกัดข่าเพิ่มการแสดงออกของ TNFAIP3 และลดการแสดงออกของ CSF-1 และ NF-KB2 ส่วนสารสกัดขมิ้นลดการแสดงออกของ CSF-1, IL-8, NF-KB2, NF-KB1 และ RelA สำหรับสารสกัดน้อยหน่าลดการแสดงออกของ CD40 และ NF-KB1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้นผลของการศึกษา in vitro นี้แสดงให้เห็นถึงผลของสารสกัดสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดที่สามารถต้านโรคสะเก็ดเงินผ่านทางโมเลกุลในเครือข่ายของสัญญาณ NF-KB