ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาคุณสมบัติของกรวยรวมแสง และการนำมาประยุกต์ใช้กับเซลล์แสงอาทิตย์
Library Call : PJ.2547 / 3131  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : โครงงานนี้ได้ออกแบบกรวยรวมแสงที่มีลักษณะพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปกากบาท และใช้การการสะท้อนที่ผิวเพียง 1 ครั้ง ทำการเปรียบเทียบ concentration ratio ของกรวยรวมแสงระหว่างค่าทางทฤษฎีและปฏิบัติ ค่า concentration ratioจากภาคปฏิบัติหาได้จากการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ร่วมกับกรวย โดยเซลล์แสงอาทิตย์ให้กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ความเข้มแสงค่าหนึ่ง การทดลองพบว่าที่กำลังไฟฟ้าสูงสุด ณ ความเข้มแสงหนึ่งๆ จะเพิ่มขึ้นตามค่าทฤษฎีของ concentration ratio แต่ไม่เท่ากับค่า concentration ratio ของกรวยที่ได้จากการคำนวณทางทฤษฎี โดยมีเปอร์เซ็นต์กำลังไฟฟ้าที่สูญเสียไปอยู่ในช่วง 34-38% สาเหตุหลักของการสูญเสียคาดว่าเกิดจากกระจกซึ่งมีสัมประสิทธิ์การสะท้อนน้อยกว่า 1